Nästan var sjätte anställd i staten hade utländsk bakgrund år 2013

Andelen anställda med utländsk bakgrund i staten fortsätter att öka. År 2013 hade cirka 16 procent eller cirka 38 000 personer av de anställda i staten utländsk bakgrund. Detta är en ökning med nästan en procentenhet jämfört med 2012 då cirka 15 procent eller 36 000 anställda hade utländsk bakgrund.

Logotype: Arbetsgivarverket informerarNummer 5 2014

Andelen anställda med utländsk bakgrund i staten fortsätter att öka för varje år. År 2013 hade cirka 16 procent eller 38 200 personer av de anställda i staten utländsk bakgrund. Jämfört med år 2003 innebär detta en ökning med nästan sex procentenheter.

En person med utländsk bakgrund definieras som en individ som antingen är utrikes född eller är född i Sverige och där båda föräldrarna är utrikes födda.

Högre andel bland nyanställda

Anledningen till att andelen varje år ökar är att andelen med utländsk bakgrund är högre bland de som nyanställs än bland de som slutar. Utvecklingen bland nyanställda förtjänar särskild uppmärksamhet. Det är den som visar på i vilken utsträckning arbetsgivarna idag rekryterar anställda med utländsk bakgrund, och det är detta agerande från de statliga arbetsgivarna som på sikt påverkar andelen i hela gruppen statsanställda. År 2013 hade 23,1 procent av samtliga nyanställda i staten utländsk bakgrund.

Tabell 1 nedan visar en jämförelse mellan andelen som har utländsk bakgrund i befolkningen i arbetsför ålder, bland samtliga förvärvsarbetande, bland samtliga statsanställda och bland nyanställda i staten. Andelen med utländsk bakgrund bland nyanställda ligger fortsatt på en historisk hög nivå men minskade marginellt med några tiondelar år 2013.

Tabell 1  Andel med utländsk bakgrund 2003-2013, procent

Anställda med utländsk bakgrund efter födelseregion

Utländsk bakgrund olika vanligt i olika verksamheter inom staten

Andelen anställda med utländsk bakgrund varierar mellan olika delar av statsförvaltningen, då verksamhetens karaktär har betydelse. Den högsta andelen anställda med utländsk bakgrund, 25,7 procent, finns inom verksamhetsinriktningen Utbildning*. Universitetens och högskolornas verksamhet karaktäriseras av internationellt samarbete inom både forskning och utbildning. För att stärka sambanden mellan forskargrupper och knyta den bästa kompetensen till det egna universitetet sker rekryteringar ofta internationellt. Av de nyanställda inom verksamhetsinriktningen Utbildning hade över 40 procent utländsk bakgrund 2013.

*Arbetsgivarverket redovisar uppgifter om utländsk bakgrund inom staten enligt en klassificering av offentlig sektor, Cofog, som syftar till att redovisa offentlig sektor efter funktion eller ändamål. Ändamålen benämns här verksamhetsinriktningar.

Verksamhetsinriktningen Socialt skydd inklusive hälso- och sjukvård har den näst högsta andelen anställda med utländsk bakgrund, 17,5 procent. Myndigheter inom denna verksamhetsinriktning har ofta kärnverksamheter som har direktkontakt med allmänheten. Utländsk bakgrund kan i sig innebära att individer har specifik kompetens som är extra viktig i kontakter med allmänheten exempelvis språkkunskaper. Detta kan vara en förklaring till en relativt sett hög andel anställda med utländsk bakgrund inom denna verksamhetsinriktning.

Minst andel anställda med utländsk bakgrund finns inom verksamhetsinriktningen Försvar. En förklaring kan vara att nästan alla anställningar inom denna verksamhetsinriktning kräver svenskt medborgarskap.

Av alla nyanställningar som gjordes i staten 2013 utgjorde nyanställningarna inom Försvar en större andel än tidigare år. Detta förklarar till stor del den marginella minskningen av andelen med utländsk bakgrund i hela gruppen nyanställda i staten jämfört med 2012.

Födda utanför EU ökar mest i staten

Av de 16,1 procent i staten som har utländsk bakgrund är 13,3 procentenheter utrikesfödda. Bland utrikesfödda har de som kommer från länder utanför EU och Norden ökat mest under de senaste åren, se figur 1.

Figur 1. Anställda med utländsk bakgrund efter födelseregion, procent av samtliga anställda

Andel med utländsk bakgrund 2003-2013, procent

Vanligare med utländsk bakgrund bland unga än bland äldre

Även en förändrad åldersstruktur över tiden påverkar andelen med utländsk bakgrund. Andelen med utländsk bakgrund i befolkningen är större bland yngre. Nyanställda i staten är generellt sett yngre än samtliga anställda, både totalt och bland de med utländsk bakgrund i genomsnitt. Andelen äldre är också lägre bland anställda med utländsk bakgrund.

En av de faktorer som gett en ökad andel anställda med utländsk bakgrund är att de årskullar där andelen med utländsk bakgrund är lägst (både bland statsanställda och i befolkningen) har gått i pension, och ersatts av yngre där andelen med utländsk bakgrund är högre. Den utvecklingen förväntas fortsätta, särskilt eftersom den största delen av de nyanställda är mellan 25-34 år gamla och det är i den åldersgruppen i befolkningen som andelen med utländsk bakgrund är störst.

Mer information

För mer information om innehållet i detta Arbetsgivarverket informerar, kontakta utredare Matti Särngren, e-post matti.sarngren@arbetsgivarverket.se.