Ny lag om uthyrning av arbetstagare

Från och med 1 januari 2013 gäller lag (2012:854) om uthyrning av arbetstagare, förkortat uthyrningslagen. Lagstiftningen genomför Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/104/EG av den 19 november 2008 om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag. Lagen gäller både offentlig och privat verksamhet utan undantag.

Arbetsgivarverket informerar nummer 4, 2013

Logga för nyhetsbrevet Arbetsgivarverket informerar.

Kort om lagens tillämpningsområde

Uthyrningslagen gäller arbetstagare som är anställda av bemanningsföretag i syfte att hyras ut till kundföretag för arbete under kundföretagets kontroll och ledning. Centrala bestämmelser är bland annat regler som innebär att bemanningsföretaget ska tillförsäkra en sådan arbetstagare minst de grundläggande arbets- och anställningsvillkor som skulle ha gällt om han eller hon hade anställts direkt av kundföretaget för att utföra samma arbete, den så kallade likabehandlingsprincipen. Under vissa, i lagen uppräknade förutsättningar, får det göras undantag från kravet på likabehandling genom kollektivavtal. Vidare finns ytterligare undantag från likabehandlingsprincipen bland annat i fråga om lön. Lagstiftningen innehåller även bestämmelser som innebär ytterligare skyldigheter för bemanningsföretag och skyldigheter för kundföretag.

Kundföretagens ansvar

Uthyrningslagen är främst en skyddslagstiftning som ger bemanningsföretagen vissa skyldigheter gentemot sina anställda. Det finns dock några skyldigheter även för kundföretagen som är skadeståndssanktionerade. Dessa innebär att ett kundföretag har en skyldighet att ge inhyrda arbetstagare som arbetar hos kundföretaget tillgång till gemensamma anläggningar och inrättningar på samma villkor som anställda hos kundföretaget om det inte finns särskilda skäl mot det. Det gäller tillgång till sådant som tillkommer anställda vid kundföretag, det vill säga sådant som i någon mening är gemensamt, såsom personalmatsalar, motionslokaler och andra personalutrymmen. Vidare ska kundföretaget informera inhyrda arbetstagare som arbetar hos företaget om lediga tillsvidareanställningar och provanställningar hos kundföretaget. Informationen får lämnas genom att den görs allmänt tillgänglig på arbetsplatsen till exempel på anslagstavlor, interna informationsblad eller intranätet. Skyldigheten att lämna information enligt ovan är inget nytt för myndigheter under regeringen, eftersom dessa redan har en sådan skyldighet enligt anställningsförordningen (1994:373).

Den som bryter mot skyldigheterna enligt lagen ska betala skadestånd till arbetstagaren för den förlust som uppkommer och för den kränkning som har inträffat. Mål mellan arbetstagare och kundföretag om tillämpning av lagen ska handläggas enligt lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister.

För ytterligare information om innehållet i detta "Arbetsgivarverket informerar" kontakta Karl Pfeifer , telefon 08-700 13 12.