Nästan var fjärde nyanställd i staten hade utländsk bakgrund år 2012

Andelen anställda med utländsk bakgrund i staten ökar nu snabbare än tidigare år. År 2012 hade cirka 24 procent eller 7 400 personer av de nyanställda i staten, utländsk bakgrund*. Detta är en ökning med 2,5 procentenheter jämfört med år 2011 och innebär att andelen med utländsk bakgrund i staten totalt ökar med 1,1 procentenheter. Totalt har nu 15,2 procent eller cirka 36 000 statsanställda utländsk bakgrund.

Arbetsgivarverket informerar nummer 6, 2013

Logga för nyhetsbrevet Arbetsgivarverket informerar.

Andelen anställda med utländsk bakgrund ökas till följd av nyrekryteringar till staten.

Bland de nyanställda i staten är andelen med utländsk bakgrund högre än i staten som helhet, och dessutom högre än andelen individer med utländsk bakgrund bland förvärvsarbetande på hela den svenska arbetsmarknaden. För första året är andelen också högre bland nyanställda än i befolkningen som helhet.

År 2012 hade 23,9 procent av de cirka 31 000 nyanställda i staten utländsk bakgrund. Motsvarande andel var 23,0 procent i befolkningen. Andelen nyanställda med utländsk bakgrund har ökat under hela perioden 2003-2012.

Andelen anställda med utländsk bakgrund fortsätter att öka

Andelen anställda med utländsk bakgrund i staten ökar nu snabbare än tidigare år. År 2012 hade 15,2 procent, eller omkring 35 900 statsanställda utländsk bakgrund. Det motsvarar en ökning med 1,1 procentenheter sedan året innan. I tabell 1 visas utvecklingen för staten under perioden 2003-2012 jämfört med andelen i befolkningen och arbetskraften som helhet. Skillnaden mellan andelen i staten och andelen i befolkningen minskade förra året till 7,8 procentenheter. Andelen bland nyanställda i staten är nu för första gången högre än andelen individer med utländsk bakgrund i befolkningen. Liksom tidigare år är andelen bland förvärvsarbetande på hela den svenska arbetsmarknaden också lägre än bland nyanställda i staten.

Tabell 1. Andel med utländsk bakgrund 2003-2012, procent
Klicka för att se större tabell.

Andelen anställda med utländsk bakgrund varierar mellan olika delar av statsförvaltningen, då verksamhetens karaktär har betydelse. Den högsta andelen anställda med utländsk bakgrund, 25,7 procent, finns inom verksamhetsinriktningen** Utbildning. Det är också denna verksamhetsinriktning som har flest anställda i statlig sektor. Verksamhetsinriktningen Socialt skydd inklusive hälso- och sjukvård, omfattande till exempel Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, har den näst högsta andelen anställda med utländsk bakgrund, 16,6 procent. Minst andel anställda med utländsk bakgrund finns inom verksamhetsinriktningen Försvar.

Samtliga utrikes födda ingår i gruppen av personer med utländsk bakgrund. Av de 15,2 procent som har utländsk bakgrund är 12,5 procentenheter utrikesfödda. Bland utrikesfödda har de som kommer från länder utanför EU och Norden successivt ökat under de senaste åren, se tabell 2.

Tabell 2. Andel anställda med utländsk bakgrund fördelade på födelseregion 2003-2012
Klicka för att se större tabell.

Vanligare med utländsk bakgrund bland unga

Inom staten finns en större andel anställda i äldre åldersklasser än på arbetsmarknaden som helhet. Nyanställda i staten är generellt sett yngre än samtliga statsanställda. Nyanställda med utländsk bakgrund är också yngre än alla statligt nyanställda i genomsnitt. Drygt 40 procent av alla nyanställda 2012 var i åldrarna 25-34 år. För nyanställda med utländsk bakgrund var motsvarande andel hela 52,2 procent förra året.

Figur 1. Åldersfördelning bland statligt anställda och bland personer med utländsk bakgrund i staten, samt nyanställda 2012
Klicka för att se större figur.
Anmärkning: Statligt anställda avser individer med månadsavlönad anställning hos obligatoriska och frivilliga medlemmar i Arbetgivarverket.

Åldersfördelningen för de nyanställda med utländsk bakgrund i staten, liknar i högre grad än den för samtliga anställda fördelningen för personer med utländsk bakgrund i befolkningen som helhet. År 2012 var andelen personer med utländsk bakgrund i åldrarna 25-34 år 29,2 procent i befolkningen. Bland nyanställda i staten var andelen 30,8 procent och för samtliga statsanställda i åldersgruppen 25-34 år var den 23,1 procent.

Andelen av samtliga statsanställda som har utländsk bakgrund är 7,8 procentenheter lägre än i befolkningen som helhet. Andelen bland nyanställda i staten är däremot för första året högre än i befolkningen som helhet, med 0,9 procentenheter.

Andelen statsanställda med utländsk bakgrund väntas i framtiden öka ännu snabbare eftersom den största delen av de nyanställda är mellan 25-34 år gamla, den åldersgrupp i befolkningen som har störst andel med utländsk bakgrund.

En prioriterad arbetsgivarpolitisk fråga

Bland de prioriterade arbetsgivarfrågor som ska ligga till grund för de statliga arbetsgivarnas arbete, återfinns att tillämpa ett inkluderande synsätt och därmed ta till vara och utveckla den kompetens som verksamheten behöver för en effektiv verksamhet och ökad mångfald. För att säkerställa en långsiktig kompetensförsörjning och stödja en effektiv verksamhet som lever upp till medborgarnas krav på kvalitet och service, är det angeläget att öka andelen anställda med utländsk bakgrund. På en övergripande nivå är det viktigt att följa utvecklingen av andelen med utländsk bakgrund i de statliga verksamheterna.

*) En person med utländsk bakgrund definieras som en individ som antingen är utrikes född eller är född i Sverige och där båda föräldrarna är utrikes födda.

**) Arbetsgivarverket redovisar uppgifter om utländsk bakgrund inom staten enligt en klassificering av offentlig sektor, COFOG, som syftar till att redovisa offentlig sektor efter funktion eller ändamål. Ändamålen benämns här verksamhetsinriktningar.