Bristen på lämpliga sökanden minskar i staten

Bristen på lämpliga sökanden minskar i staten men är fortsatt hög. Allt tydligare blir bristen inom IT-området. Vidare har andelen medlemmar som haft omfattande pensionsavgångar ökat, liksom andelen som påverkats negativt av detta. I år väntas en majoritet av medlemmarna få en oförändrad budgetomslutning samtidigt som en större andel än tidigare väntas utnyttja sin anslagskredit.

Arbetsgivarverket informerar nummer 9, 2013

Logga för nyhetsbrevet Arbetsgivarverket informerar.

Hälften av Arbetsgivarverkets medlemmar upplever fortfarande en brist på lämpliga sökanden. Vårens undersökning visar dessutom att andelen medlemmar som anser att bristen påverkat verksamheten negativt åter ökar.

Av de som hade brist på lämpliga sökanden var det i vårens undersökning 79 procent som rapporterat brist inom IT. Sannolikt är det inte brist på alla typer av IT-kompetens eftersom myndigheter samtidigt rapporterat uppsägningar inom IT-området, främst på handläggarnivå.

Arbetskraftsbrist, uppsägning och förväntad övertalighet

Diagrammet visar arbetskraftbrist, uppsägning och förväntat övertalighet

Källa: Arbetsgivarverket

Vårens undersökning visar också att uppsägningarna ökat och att den förväntade övertaligheten minskat något bland våra medlemmar. Uppsägningarna under de senaste sex månaderna har rört främst handläggare inom IT men i viss mån också inom arbetsområdet FoU, utbildning och forskning.

En större andel medlemmar anger att de haft omfattande pensionsavgångar i vårens undersökning jämfört med i höstas. Andelen ökade från 20 till 30 procent. Andelen medlemmar som anser att omfattande pensionsavgångar påverkar kompetensförsörjningen positivt är 16 procent medan andelen som anser att den påverkas negativt är 35 procent.

Medlemmarnas budgetomslutning ökade år 2012. I prognosen för år 2013 tror 40 procent av medlemmarna på en ökning av budgetomslutningen jämfört med år 2012. Även anslagssparandet var relativt högt under föregående år. I den nya prognosen för år 2013 tror nära hälften, 45 procent, att de kommer att utnyttja sin anslagskredit. Utvecklingen kan delvis förklaras av den låga uppräkningen av anslagen för år 2013. En majoritet av medlemmarna tror på en oförändrad budgetomslutning år 2013. Hos 40 procent av medlemmarna väntas ökning av budgetomslutningen medan bara tre procent tror på en minskning.

Mer information

Konjunkturbarometern för den statliga sektorn. Medlemmarnas makroekonomiska förutsättningar, ekonomi och kompetensförsörjning – en uppdaterad prognos för år 2013.