Ändringar i Huvudavtalet

Parterna har slutit avtal om ändringar i Huvudavtalet med ikraftträdande den 1 juli 2013. Ändringarna i avtalet är redaktionella och innebär inte någon materiell förändring utan syftar till att göra avtalet mer överskådligt och lättillgängligt genom en enklare struktur.

Arbetsgivarverket informerar, nummer 11 2013

Som underlag för ändringarna har ett partsgemensamt arbete genomförts i enlighet med en överenskommelse i avtalsrörelsen 2010 om att se över Huvudavtalet ur ett redaktionellt perspektiv i syfte att göra avtalet mer överskådligt, tillgängligt och begripligt.

Arbetsgivarverket sluter Huvudavtalet och justerar tillhörande förhandlingsprotokoll under förbehåll om regeringens godkännande. Regeringen godkände Huvudavtalet och förhandlingsprotokollet den 13 juni 2013.

Undantagskretsen till Huvudavtalet har inte omfattats av den redaktionella översynen och ändrades senast den 28 april 2010. Vid tillämpningen av undantagskretsen ska gälla att vid nya eller omorganiserade myndigheter får stridsåtgärd inte omfatta arbetstagare vars anställningar närmast motsvarar dem som anges i undantagskretsen.

Arbetsgivarverkets föreskrifter om utövande av arbetsgivarens befogenheter enligt Huvudavtalet (arbetsgivarnyckel) och om befogenhet att föra lokal tvisteförhandling enligt Huvudavtalet har inte ännu anpassats till avtalets nya struktur utan ska i avvaktan på att en översyn slutförs läsas i relation till Huvudavtalets tidigare struktur.

Mer information

Till Huvudavtal och tilläggsdokument.

För ytterligare information om innehållet i detta "Arbetsgivarverket informerar", kontakta förhandlingschef Monica Dahlbom, telefon 08-700 13 21, förhandlare Anders Stålsby, telefon 08-700 14 16 eller arbetsrättsjurist Hedda Mann, telefon 08-700 13 71.