Nya semesterregler träder i kraft 1 januari 2011

Semesterlagen ändrades den 1 april 2010, men med anledning av att semesteråret och intjänandeår inom staten sammanfaller med kalenderåret, har Arbetsgivarverket tillsammans med de fackliga parterna avtalat om att ändringarna inte ska träda i kraft förrän den 1 januari 2011. Även ändringar som grundar sig på RALS 2010 påverkar semesterreglerna. De viktigaste förändringarna för den statliga sektorn beskrivs nedan.

Arbetsgivarverket informerar nummer 1 2011

Nyhetsbrevet Arbetsgivarverket informerar

Detta är en reviderad version (2011-03-01), ett nytt stycke om övergångsbestämmelser har lagts till.

Nyheter i Semesterlagen

Arbetstagare med tidsbegränsad anställning

I 5 § SemL regleras semesterns förläggning vid kortare anställningar. I fortsättningen ska rätten till semesterledighet gälla även för korttidsanställda. Lagens bestämmelser om att semesterersättning kan ingå i lönen har därför tagits bort. Om anställningen är kortare än tre månader kan arbetsgivare och arbetstagare komma överens om att någon semester inte behöver läggas ut. Semesterersättning ska dock alltid betalas.

Semesterlöneberäkning vid långtidssjukskrivning

SemL 17 § reglerar bestämmelser om semesterlönegrundande sjukfrånvaro. Både hel och partiell sjukfrånvaro är semesterlönegrundande i max 180 dagar per år.

  • En arbetstagare som är helt sjukskriven tjänar in betald semester under 180 sjukdagar och fortsatt sjukfrånvaro ger inte rätt till betald semester.
  • En arbetstagare som är partiellt sjukskriven tjänar också in full betald semester under 180 sjukdagar. Fortsatt sjukfrånvaro ger inte rätt till semesterlön, men eftersom arbetstagaren arbetar till en del, tjänar han/hon givetvis in betald semester för den delen.

Exempel: En arbetstagare som är 45 år är sjukskriven på halvtid hela 2011 (= ett helt intjänandeår). Han får fullt antal semesterdagar men semesterlönen beräknas på heltidslönen för de första 18 semesterdagarna och på halvtidslönen för resterande 17 dagar.

180 x 35 = 17,260 = 18 dagar med semesterlön på heltid

365

Resterande semesterdagar, 35 – 18 = 17, får han halvtidslön.

När sjukfrånvaron varat i ett helt intjänandeår (= kalenderår, från 1 januari till 31 december) utan längre avbrott i sjukfrånvaron än 14 dagar, är fortsatt hel eller partiell sjukfrånvaro inte längre semesterlönegrundande.

Övergångsbestämmelser

De nya bestämmelserna i 17 § tillämpas första gången på frånvaroperioder som påbörjas efter ikraftträdandet. När det gäller den som vid lagens ikraftträdande på deltid är frånvarande från arbetet på grund av sjukdom eller arbetsskada, tillämpas dock de nya bestämmelserna redan från ikraftträdandet.

  • En arbetstagare som har varit sjuk ett helt intjänandeår räknat från och med 2011-01-01, tjänar inte in någon mer semesterlön vid fortsatt sjukfrånvaro.
  • För arbetstagare som är frånvarande på grund av sjukdom från ett tidigare datum, gäller tidigare bestämmelser om semesterlönegrundande sjukfrånvaro.
  • En arbetstagare som var partiellt sjukskriven hela intjänandeåret 2010, tjänar därefter endast in semesterlön för den ”friska delen” (jfr hantering av semester för arbetstagare med partiell sjukersättning).

Exempel: Om arbetstagaren i exemplet ovan är fortsatt halvtidssjuk under 2012, kommer hela semesterlönen att beräknas på halvtidslönen.

Sparade semesterdagar

Om arbetstagaren blir frisk och det återstår outtagna semesterdagar som tjänats in under sjukfrånvaron, beräknas semesterlönen för dessa dagar på den aktuella lönen och den aktuella omfattningen vid semestertillfället. Någon särskild ”sparbank” för semesterdagar som tjänas in under partiell sjukfrånvaro behövs alltså inte.

Sjuklön

Sjukfrånvaro i december 2010 hanteras enligt avtal gällande fram till och med 2010-12-31 oavsett om frånvaron rapporteras till lönesystemet i december eller januari (eller ännu senare).

Ändringar på grund av RALS och ALFA, AVA respektive ALFA-T och AVA-T från och med 1 januari 2011

Föräldraledighet med föräldrapenning på lägstanivån

Föräldraledighet med föräldrapenning på lägstanivån är inte längre semesterlönegrundande.

Olika semestertillägg i de olika avtalen

I avtalen med Saco-S höjs semestertillägget från och med den 1 januari 2011 med 0,05 %. Semestertillägget för Saco-S-medlemmar är nu enligt ALFA-T 0,49 % och enligt AVA-T 0,70 % av den vid semestertidpunkten aktuella fasta lönen för varje betald semesterdag.

Enligt ALFA- och AVA-avtalen med OFR och SEKO är semestertillägget oförändrat 0,44 % respektive 0,65 % av den vid semestertidpunkten aktuella fasta lönen för varje betald semesterdag.

Sparade semesterdagar

Från och med den 1 januari 2011 sänks det maximala antalet semesterdagar som kan sparas till 35 dagar. Enligt övergångsbestämmelser kan en arbetstagare som den 31 december 2010 har fler än 35 sparade dagar ta ut de överskjutande dagarna under en femårsperiod så att hon eller han inte har fler än 35 sparade dagar den 31 december 2015.

Tillfällig övergångsbestämmelse rörande sparad semester

Med anledning av att tiden för att lokalt ta hand om ovanstående förändring i form av ledighet är begränsad, är centrala parter överens om en tillfällig övergångsbestämmelse enligt följande.

För de medarbetare som genom årets outtagna semesterdagar tillsammans med tidigare sparade semesterdagar befaras komma över 35 eller att öka antalet semesterdagar över 35 dagar gäller följande:

  • Medarbetaren ska i första hand erbjudas att fram till och med 31 december ta ut de semesterdagar som kan komma att överstiga 35 sparade dagar.
  • Om medarbetaren tackar nej utges ogulden semesterlön för de dagar som den 1 januari 2011 överstiger 35.
  • Om arbetsgivaren av verksamhetsskäl inte beviljar sökt semester eller kan erbjuda semesteruttag så får medarbetaren ta med outtagna semesterdagar även om det innebär att antalet sparade semesterdagar hamnar mellan 36 – 40 dagar den 1 januari 2011.
  • Därefter gäller avtalets huvudregel enligt ovan.

Semesterlönegaranti

Semesterlönegarantin höjs till 1 195 kr per uttagen och betald semesterdag vid heltidsarbete. Även sparade semesterdagar från och med 1999 omfattas av semesterlönegarantin. För deltidsarbete gäller det lägre belopp som svarar mot tjänstgöringens omfattning.