Trenden mot minskad löneskillnad mellan kvinnor och män fortsätter

Arbetsgivarverket har analyserat löneskillnader mellan kvinnor och män vid sju tidigare tillfällen. Det har gjorts med hjälp av de centrala parternas gemensamma lönestatistik. Nu redovisas en uppföljning av de undersökningar som tidigare publicerats. Syftet är att kartlägga dels löneskillnaderna år 2008, dels hur de förändrats åren 2000-2008.

Arbetsgivarverket informerar nummer 12 2009

I september 2008 var statsanställda kvinnors genomsnittslön 13,7 procent lägre än statsanställda mäns genomsnittslön. År 2007 var motsvarande löneskillnad 13,9 procent. Skillnaden har minskat successivt, år 2000 var löneskillnaden nästan 18 procent.

En bidragande orsak till att män i snitt tjänar mer än kvinnor är att män oftare är chefer. Om man däremot jämför kvinnliga och manliga chefer med varandra, utan hänsyn till svårighetsnivå, blir löneskillnaden bara 2,3 procent till männens fördel år 2008.

Analysen visar att den genomsnittliga löneskillnaden nästan helt kan förklaras av mätbara faktorersåsom arbetets svårighetsnivå och innehåll, arbetstidens omfattning, att fler män än kvinnor är chefer, att arbetsinnehåll och löner ser olika ut hos olika myndigheter, att det finns skillnader i utbildning, erfarenhet eller i vilken region den anställde jobbar.

Den löneskillnad som slutligen blir kvar, den s.k. oförklarade löneskillnaden, som inte kan förklaras av den mätbara information som finns tillgänglig i den partsgemensamma statistiken var i september 2008, 1,3 procent.  Det är fyra faktorer som står för cirka 75 procent av den totala löneskillnaden mellan kvinnor och män. De två viktigaste förklaringarna till löneskillnaden är att kvinnor jämfört med män oftare befinner sig på befattningar med en lägre svårighetsnivå och kvinnor och män i stor utsträckning arbetar inom olika yrkesområden. De andra fak-torerna är att kvinnor mer sällan är chefer och att de i större utsträckning arbetar deltid.

Mer information

För ytterligare information om innehållet i detta ”Arbetsgivarverket informerar”, kontakta utredare Anna Lundgren, telefon 08-700 13 40.