Stöd till personer som lämnar sjukförsäkringen samt ändringar i sjukförsäkringen

Riksdagen har i december bland annat fattat beslut om att införa kompletteringar i sjukförsäkringen och temporära förändringar i arbetslöshetsförsäkringen.

Logotype: Arbetsgivarverket informerar

 

Nummer 24 2009

Riksdagen fattade den 9 december beslut om att införa de kompletteringar i sjukförsäkringen som regeringen föreslagit i prop 2009/10:45 ”Kompletterande förändringar i sjukförsäkringen, m.m. i samband med förstärkta insatser för återgång i arbete”.

Riksdagen fattade den 16 december beslut om att införa de temporära förändringar i arbetslöshetsförsäkringen som regeringen föreslagit i prop 2009/10:49 ”Förändringar i arbetslöshetsförsäkringen – stöd till personer som varit långvarigt sjukfrånvarande och familjehemsföräldrar”.

Riksdagen fattade även den 14 december beslut om att anta socialförsäkringsutskottets betänkande 2009/10:SfU13 ”Ändringar i sjukförsäkringen” med förslag till ändring i vissa paragrafer i lagen om allmän försäkring som gäller införandet den 1 juli 2008 av en reformerad sjukskrivningsprocess för ökad återgång i arbete.

Kompletterande förändringar i sjukförsäkringen mm

De personer som omfattas av de nya kompletteringarna i socialförsäkringen är den grupp som efter årsskiftet lämnar sjukförsäkringen, antingen för att dagarna med förlängd sjukpenning har tagit slut eller för att ytterligare perioder med tidsbegränsad sjukersättning inte kan beviljas.

Introduktionsprogram hos Arbetsförmedlingen

Regeringen anser att dessa personer, som har varit borta länge från arbetsmarknaden på grund av sjukdom, behöver ett intensifierat stöd från Arbetsförmedlingen för att kunna komma tillbaka till arbetslivet igen.

Ett nytt arbetsmarknadspolitiskt introduktionsprogram kommer att införas från årsskiftet, vilket ska underlätta för denna grupp att återinträda på arbetsmarknaden. Deltagare i introduktionsprogrammet ska erbjudas en koncentrerad utredning och kartläggning av individens behov av stöd inför återgången i arbete. Introduktionen ska pågå under längst tre månader och efter avslutad introduktion ska personen kunna ta del av Arbetsförmedlingens ordinarie insatser.

Den som deltar i introduktionsprogrammet ska ha rätt till aktivitetsstöd eller motsvarande. För de personer som har sin anställning kvar kan aktivitetsstöd utgå om arbetsgivaren har beviljat tjänstledigt utan lön.* 

* Det finns dock inte någon skyldighet för arbetsgivaren att bevilja tjänstledigt i de här fallen. Beroende på hur långt arbetsgivaren har kommit i sitt rehabiliteringsarbete med den anställde så kan det vara mer eller mindre lämpligt att bevilja tjänstledigt eftersom en pågående rehabilitering i många fall då måste börja om från början när personen kommer tillbaka. Se även Arbetsgivarverket informerar nr 19 ”Ny rehabiliteringskedja – oförändrad arbetsrätt”. (Arbetsgivarverkets anm)

Förlängd sjukpenning i vissa fall

Det ska finnas möjlighet att få förlängd sjukpenning i mer än de idag gällande 550 dagarna - utöver dem som redan kan få sjukpenning med 80 procent utan tidsbegränsning - i de fall personen inte kan delta i någon aktivitet hos Arbetsförmedlingen.

  • Förlängd sjukpenning ska, efter ansökan, kunna betalas ut för fler än 550 dagar om personen är intagen på sjukhus eller på grund av sjukdom får omfattande vård på exempelvis rehabiliteringsenhet eller i hemmet.
  • Det ska också vara möjligt att, efter ansökan, få förlängd sjukpenning under ytterligare en tid om det skulle innebära en risk för allvarlig försämring av sjukdomen om personen återgår i arbete eller deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program.
  • Ytterligare dagar med förlängd sjukpenning ska också kunna betalas ut till en person som till följd av sjukdom har fått en sådan avgörande förlust av verklighetsuppfattningen och förmågan att orientera sig att han eller hon inte kan tillgodogöra sig information. I dessa fall behöver personen inte göra en ansökan om ersättningen.

Rätten att återfå sjukpenninggrundande inkomst samt karenstid

En person som har haft sjuk- eller aktivitetsersättning ska kunna återfå den sjukpenninggrundande inkomst som han eller hon hade omedelbart före det att ersättningen beviljades.

Sjukpenning eller förlängd sjukpenning ska dock inte, som huvudregel, kunna betalas ut under de tre kalendermånader som infaller efter det att sjuk- eller aktivitetsersättningen har upphört.

Ikraftträdande

Dessa lagändringar börjar gälla den 1 januari 2010.

Tillfälliga förändringar i arbetslöshetsförsäkringen

Den överhoppningsbara tiden i arbetslöshetsförsäkringen, det vill säga den tid under vilken en person har varit förhindrad att arbeta, förlängs från högst fem år till högst tio år för personer som har varit frånvarande från arbete på grund av sjukdom. 

Tidigare medlemmar i en arbetslöshetskassa, vilkas dagar med sjukpenning eller tidsbegränsad sjukersättning har tagit slut, ska under vissa förutsättningar kunna uppfylla medlemsvillkoret på endast tre månader.

Ikraftträdande

Förändringarna i arbetslöshetsförsäkringen kommer att gälla från och med den 1 januari 2010 till och med den 31 januari 2013.

Ändringar i sjukförsäkringen

Riksdagen har även beslutat att ändra i lagen om allmän försäkring när det gäller de prövningar av arbetsförmågan mot hela den reguljära arbetsmarknaden som Försäkringskassan ska göra efter 180 respektive 364 dagar i sjukperioden.

Enligt nuvarande regler ska Försäkringskassan från och med den 181 dagen i sjukperioden bedöma om den sjukskrivne kan försörja sig själv genom förvärvsarbete på den reguljära arbetsmarknaden. Om det finns särskilda skäl som talar mot en sådan prövning kan den dock skjutas upp. För att särskilda skäl ska kunna tillämpas måste det finnas en stor sannolikhet att personen kan återgå i arbete hos den egna arbetsgivaren i samma omfattning som tidigare inom ett år från första sjukskrivningsdagen. Särskilda skäl kan exempelvis vara om personen väntar på, eller nyligen har genomgått, en operation som enligt vetenskap och beprövad erfarenhet med stor sannolikhet leder till att arbetsförmågan återställs, om arbetslivsinriktad rehabilitering eller partiell återgång i arbete har påbörjats eller om det försäkringsmedicinska beslutsstödet som Socialstyrelsen har tagit fram visar att personen kan förväntas återgå i arbete hos arbetsgivaren inom en viss tid.

Enligt de nya bestämmelserna ska Försäkringskassan även kunna skjuta upp bedömningen av arbetsförmågan mot den reguljära arbetsmarknaden efter 180 dagar i sjukperioden om det i annat fall kan anses oskäligt. Även när personen har haft sin arbetsförmåga nedsatt under 365 dagar ska prövningen mot hela arbetsmarknaden kunna skjutas upp om det kan anses oskäligt att göra en sådan prövning.

Fortfarande ska restriktivitet gälla vid Försäkringskassans bedömningar på samma sätt som vid det nuvarande begreppet synnerliga skäl. Det nya oskälighetsbegreppet öppnar dock upp för andra situationer där det ska vara möjligt att skjuta upp prövningen mot den reguljära arbetsmarknaden. Det kan exempelvis handla om de fall där det bedöms att arbetsförmågan successivt kommer att försämras och personen på sikt skulle få svårigheter att klara även annat arbete. Det kan också till exempel gälla då en person får medicinsk behandling i syfte att förebygga en allvarlig sjukdom och arbetsförmågan är nedsatt som en följd av behandlingen eller då en person genomgår långvarig rehabilitering efter en olycka eller viss typ av sjukdom, till exempel stroke, och där det finns en av Försäkringskassan godkänd plan för rehabiliteringen. 

Enligt nuvarande regler kan fortsatt sjukpenning med 80 procent beviljas utan tidsbegränsning även efter 364 dagar om det finns synnerliga skäl för det, till exempel om en person lider av en mycket allvarlig sjukdom. Begreppet synnerliga skäl kommer nu att tas bort och ersättas med begreppet allvarlig sjukdom. Med den nya formuleringen avses, förutom sådana mycket allvarliga sjukdomar som enligt nuvarande regler ger rätt till den högre ersättningsnivån, även andra tumörsjukdomar som i det enskilda fallet sätter ned personens arbetsförmåga samt andra allvarliga sjukdomar av likartad karaktär.

Ikraftträdande

De nya reglerna börjar gälla den 15 januari 2010 men tillämpas från och med den 1 januari 2010. 

Mer information

För ytterligare information om innehållet i detta ”Arbetsgivarverket informerar”, kontakta Hanna Larsson, telefon 08-700 14 46.