Övergångsbestämmelser för utlandsstationerade löper ut

Den 31 augusti 2009 upphör de övergångsbestämmelser för utlandsvillkor som gällt för arbetstagare som påbörjade sin utlandsstationering före den 1 januari 2007.

Arbetsgivarverket informerar nummer 4 2009

Detta innebär att från och med den 1 september 2009 ska de nya reglerna om beskattning av utlandsförmåner tillämpas för alla utlandsstationerade. Från samma datum kan också enbart avtalen URA 2007 respektive UVA tillämpas. De ”gamla” avtalen URA 2003 och U-ALFA är då inte längre giltiga. Detta gäller även om den som omfattats av övergångsbestämmelserna fortfarande är utlandsstationerad efter den 1 september.

Arbetsgivaren måste anpassa anställningsvillkoren för de berörda arbetstagarna till de nya bestämmelserna och i god tid informera om de förändringar som detta innebär för den enskilde arbetstagaren.

Exempel på förändringar av villkor och beskattning som sker den 1 september 2009 i och med att övergångsbestämmelserna upphör:

För den som omfattas av URA 2003

Från och med 1 september 2009 tillämpas villkor enligt URA 2007 och vid omreglering av URA-kontraktet gäller följande:

Utökade möjligheter att ge ersättningar och förmåner skattefritt

 • Kostnader för förskola och skolbarnsomsorg till den del kostnaden överstiger den så kallade maxtaxan i Sverige. Se punkt 3a i riktlinjerna i bilagan till URA.
 • Kostnader för barns skolmåltider. Se punkt 3b i riktlinjerna i bilagan till URA.
 • Om det finns särskilda skäl kan kostnader ersättas för resor utöver de som anges i punkt 4 b-d i riktlinjerna i bilagan till URA. Antalet skattefria resor är dock begränsat till högst fyra per kalenderår. Se punkt 4e i riktlinjerna i bilagan till URA.
 • Utlandstillägg/grundtillägg upphör att gälla och i stället gäller merkostnadstillägg. Merkostnadstilllägg kan ges för arbetstagaren, medföljande vuxen samt för medföljande barn med högst det belopp som fastställts av Skatteverket. Se punkt 6 Merkostnadstillägg i riktlinjerna i bilagan till URA.
 • Högsta beloppet för medföljandetillägg 2009 har utökats från 5 350 kr/mån (en tolftedel av 1½ prisbasbelopp) till 12 483 kr/mån (en tolftedel av 3½ prisbasbelopp per månad). Se punkt 6 Medföljandetillägg i riktlinjerna i bilagan till URA.

Borttagna möjligheter att ge förmåner och ersättningar skattefritt

 • Utlandstillägg/grundtillägg kan inte längre ges. Se ovan om merkostnadstillägg.
 • Vid flyttning kan ersättning endast ges för faktiska kostnader. Ersättning i form av ett schablonbelopp kan inte längre ges. Se punkt 2 i riktlinjerna i bilagan till URA.

Aktuella högstbelopp för medföljandetillägg och merkostnadstillägg publiceras på Arbetsgivarverkets webbplats under ingången Medlem/Utlandstjänstgöring:

 • Aktuella belopp 2009

URA 2007 med förhandlingsprotokoll finns på Arbetsgivarverkets webbplats under ingången Avtal & skrifter/Centrala avtal:

 • URA 2007 (Avtal om utlandskontrakt och riktlinjer för anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands)

Mer information om URA 2007 finns också i tidigare nummer av Arbetsgivarverket informerar:

 • Arbetsgivarverket informerar 2007-10-02

För den som omfattas av U-ALFA

Från och med 1 september 2009 tillämpas villkor enligt UVA för den som från sin anställning vid Regeringskansliet eller Sida utlandsstationerats med placering vid utlandsmyndighet. För övriga tillämpas URA 2007 (se ovan). Vid övergång till villkor enligt UVA gäller bland annat följande:

Utökade möjligheter att ge ersättningar och förmåner skattefritt

 • Kostnader för förskola och skolbarnsomsorg till den del kostnaden överstiger den så kallade maxtaxan i Sverige. Se 12§ UVA.
 • Kostnader för barn skolmåltider. Se 13§ UVA.
 • Utlandstillägg och barntillägg ersätts av merkostnadstillägg. Merkostnadstillägg kan ges för arbetstagaren, medföljande vuxen samt för medföljande barn med högst det belopp som fastställts av Skatteverket. Se 16§ UVA.
 • Medföljandetillägg kan för 2009 ges med högst 12 483 kr/mån (en tolftedel av 3½ prisbasbelopp per månad)för medföljande make/maka/sambo som går miste om egen inkomst på grund av utlandsstationeringen. Se 17§ UVA.

Borttagna möjligheter att ge förmåner och ersättningar skattefritt

 • Utlandstillägg och barntillägg kan inte längre ges. Se ovan om merkostnadstillägg och medföljandetillägg.
 • Vid flyttning kan ersättning endast ges för faktiska kostnader. Ersättning i form av ett schablonbelopp kan inte längre ges. Se 11§ UVA.
 • Kostnader för magasinering ersätts inte.
 • Hardshipersättning (hardshiptillägg och hardshipresa) ersätts av hardshipkompensation enligt 4§ UVA. Hardshipkompensationen är skattepliktig.
 • Merkostnadstillägg kan inte ges för semesterdagar som tas ut efter att utlandsstationeringen avslutats även om semesterdagarna tjänats in under utlandsstationeringen.
 • Kostnader för barns utbildning kan inte ersättas för period efter att utlandsstationeringen avslutats.
 • Antalet skattefria resor är begränsat till högst fyra per person och kalenderår. För person som fram till den 1 september erhållit fyra eller fler skattefria resor kan högst två ytterligare skattefria resor ges under 2009. Se 14§ UVA.

Observera. Efter den 1 september 2009 kan inga förmåner ges eller ersättningar betalas ut enligt U-ALFA och de nya skattereglerna gäller med omedelbar verkan. Detta gäller även om förmånen eller ersättningen ”intjänats” före den 1 september. Arbetstagare vars utlandsstationering upphör den 1 september eller kort tid därefter bör särskilt uppmärksammas på att de förmåner och ersättningar som tidigare kunde ges i samband med stationeringens slut med stöd av U-ALFA och tidigare skattebestämmelser inte längre är tillämpliga. Detta gäller till exempel särskild flyttersättning, ”utlandstillägg” under semester som tas ut efter hemstationering, kostnader för barns skolgång för att avsluta utbildning efter hemstationeringen med mera.

Vid övergång från U-ALFA till URA se tillämpliga delar ovan. 

UVA med förhandlingsprotokoll finns att läsa på Arbetsgivarverkets webbplats under ingången Avtal & skrifter/Centrala avtal:

 • UVA (Avtal om utlandstjänstgöring)

Mer information om URA 2007 finns också i tidigare nummer av Arbetsgivarverket informerar.

Aktuella högstbelopp för medföljandetillägg och merkostnadstillägg publiceras på Arbetsgivarverkets webbplats under ingången Medlem/Utlandstjänstgöring:

Mer information kring beskattningsregler finns att läsa på Arbetsgivarverkets webbplats under ingången Medlem/Utlandstjänstgöring/Särregler för statliga anställda:

Mer information

För ytterligare information om innehållet i detta ”Arbetsgivarverket informerar” kontakta Arbetsgivarverkets enhet för utlandsvillkor, Agneta Leijonhufvud telefon 08-700 13 42 eller Hans Gottfarb telefon 08-700 14 64.