Nya Konjunkturbarometern - stora pensionsavgångar hos 12 procent av myndigheterna

Konjunkturbarometern genomfördes under april och maj 2009, för tjugosjätte gången sedan starten hösten 1996. Nytt är att barometern för första gången mäter effekterna av pensionsavgångar hos myndigheterna.

Arbetsgivarverket informerar nummer 10 2009

  • Av de 218 myndigheter som svarat på vårens enkät är det 28 myndigheter som haft omfattande pensionsavgångar det senaste halvåret. Av dessa 28 myndigheter är det endast nio myndigheter i hela enkäten som svarat att de omfattande pensionsavgångarna haft en negativ inverkan på myndighetens kompetensförsörjning. Dessutom anser åtta myndigheter att det inverkat positiv på myndighetens kompetensförsörjning och 11 stycken att det inte påverkat dem alls.
  • Andelen myndigheter som svarat att de haft brist på lämpliga sökanden när de försökt rekrytera det senaste halvåret föll i höstens barometer och ligger i vårens barometer kvar på samma nivå.
  • Andelen myndigheter med en förväntad övertalighet det närmaste året minskar medan andelen myndigheter som sagt upp personal det senaste halvåret ökar.
  • Personalomsättning och övertidsuttag väntas bli oförändrade i en majoritet av myndigheterna det kommande året jämfört med innevarande år. En större andel än i höstens barometer tror dock på en minskning av personalomsättning.
  • De senaste 6 månaderna har antalet statsanställda varit relativt konstant. I den uppdaterade prognosen för år 2009 finns inte någon tydlig sysselsättningstendens. Svaren är jämt fördelade mellan de myndigheter som tror på en minskning, en ökning och en oförändrad sysselsättning.
  • Budgetomslutningen har ökat i 60 procent av myndigheterna år 2008 jämfört med år 2007. Även i den uppdaterade prognosen för 2009 tror 50 procent av myndigheterna att budgetomslutningen blir större jämfört med år 2008. Intäkter från uppdrag och avgifter minskar dock marginellt.
  • En majoritet av myndigheterna anslagssparade under år 2008 medan nästan hälften av myndigheterna i prognosen för år 2009 tror på ett anslagsöverskridande.

Trots att den statliga sektorn nu är mitt uppe i en generationsväxling så är det mycket få myndigheter som anser att det inverkat negativt på myndighetens kompetensförsörjning. Lika många anser att det varit positivt för kompetensförsörjningen. De allra flesta är inte drabbade överhuvudtaget.

I den förra barometern vände statens bristtal det vill säga andelen som det senaste halvåret haft brist på lämpliga sökanden nedåt för första gången sedan konjunkturen vände. I vårens barometer ligger bristtalet kvar på en historiskt sett relativt måttlig nivå. När resursutnyttjandet på arbetsmarknaden nu sjunker är det sannolikt att bristtalet minskar ytterligare i framtiden. I vårens barometer kan vi också se att andelen myndigheter som sagt upp personal ökat det senaste halvåret och att övertaligheten i staten minskar något från rekordhöga nivåer.

Vårens barometer visar att budgetomslutningen hos de statliga myndigheterna får en relativt gynnsam utveckling det innevarande året.

Mer information

För ytterligare information om innehållet i detta ”Arbetsgivarverket informerar”, kontakta Roger Vilhelmsson, telefon 08-700 13 16.