Nu börjar generationsväxlingen i statsförvaltningen – vad innebär den för myndigheterna?

Den stora generationsväxlingen har nu påbörjats inom statsförvaltningen. Baserat på den åldersfördelning som de statsanställda har idag kan man räkna med att cirka 50 000 statsanställda kommer att uppnå ordinarie pensionsålder under de närmaste åtta åren.

Arbetsgivarverket informerar nummer 3 2009

Stora pensionsavgångar väntas också inom andra arbetsmarknadssektorer, men tvärtemot vad som ibland sägs i media visar befolkningsprognoserna från Statistiska centralbyrån att den arbetsföra befolkningen kommer att öka i samband med de stora pensionsavgångarna. Därför har de statliga myndigheterna alla möjligheter att klara sin kompetensförsörjning i samband med generationsväxlingen.

Det finns dock en rad olika svårigheter och möjligheter som bör uppmärksammas i samband med en myndighets generationsväxling. Det framgår av rapporten ”Den stora generationsväxlingen i statsförvaltningen” som idag presenteras på Arbetsgivarverkets webbplats. Fokus i rapporten ligger på vad de demografiska förändringarna kan komma att betyda för de statliga myndigheternas möjligheter till en ändamålsenlig kompetensförsörjning. Rapporten syftar till att med statistik beskriva olika aspekter av de problem och möjligheter som uppstår i samband med generationsväxlingen:

  • I vilken demografisk situation befinner sig just vår verksamhet?
  • Hur klarar vi konkurrensen på arbetsmarknaden?
  • Hur påverkar produktivitetskraven personalbehoven?
  • Hur påverkar arbetsmarknadsläget möjligheterna?
  • Vilken roll spelar övertalighet och möjlighet till mjuka rationaliseringar?
  • Finns det en glesbygdsproblematik i statsförvaltningen?
  • Påverkar globalisering och teknisk utveckling kompetensförsörjningen?
  • Vad händer med jämställdhet och etnisk mångfald?
  • Kräver chefsförsörjningen en särskild uppmärksamhet?

Statsförvaltningen är mångfasetterad och långt ifrån alla myndigheter står inför samma situation. Myndigheterna har själva bäst förutsättningar att avgöra hur just deras verksamhet påverkas. Förhoppningen är dock att de resonemang och den statistik som redovisas i denna rapport kan vara ett stöd för myndigheterna i deras diskussion kring generationsväxlingen.

Mer information

Läs rapporten i sin helhet:

Den stora generationsväxlingen i statsförvaltningen 

För ytterligare information om innehållet i detta nummer av ”Arbetsgivarverket informerar” kontakta ekonom Roger Vilhelmsson, telefon 08-700 13 16.