Konjunkturbarometern: Fortsatt låga bristtal i staten

Bristen på lämpliga sökanden är fortfarande låg i staten och generationsväxlingen ger inte statliga myndigheter några större problem med kompetensförsörjningen.

Logotype: Arbetsgivarverket informerar

Nummer 23 2009

Den svenska exportberoende ekonomin har drabbats hårt av nedgången i världshandeln. En gradvis återhämtning har nu startat, men resursutnyttjandet är svagt och arbetslösheten förblir hög under en längre tid. Ett svagt resursutnyttjande bör erfarenhetsmässigt ge låga löneökningar under den närmaste framtiden. Penning- och finanspolitiken är för närvarande expansiv och lär så förbli under hela år 2010. Inbyggda automatiska stabilisatorer i de statliga välfärdssystemen och satsningar i offentlig sektor är en del av den expansiva finanspolitiken som förs för att upprätthålla den ekonomiska aktiviteten. Däremot visar Arbetsgivarverkets prognoser för år 2011-2013 på en mycket svag utveckling av anslagen i ramanslagssystemen. Det är i detta sammanhang resultaten av höstens barometer ska ses.

Resultatet av höstens konjunkturbarometer för den statliga sektorn, viktat efter antal anställda, kan sammanfattas i följande punkter:

  • Andelen myndigheter som svarat att de haft brist på lämpliga sökanden när de försökt rekrytera det senaste halvåret ligger i höstens barometer i stort sett kvar på samma låga nivå som i vårens barometerundersökning.
  • Andelen myndigheter som sagt upp personal det senaste halvåret och andelen myndigheter som har en förväntad övertalighet det närmaste året ökar.
  • Personalomsättning och övertidsuttag väntas bli oförändrade i en majoritet av myndigheterna det kommande året jämfört med innevarande år. Det är dock en större andel än i de senaste barometrarna som tror på en större personalomsättning kommande år.
  • Sysselsättningen i de statliga myndigheterna har ökat det senaste året, men väntas bli relativt oförändrad under år 2010.
  • Budgetomslutningen har ökat i 67 procent av myndigheterna år 2009 jämfört med år 2008. Likaså i prognosen för 2010 tror 63 procent av myndigheterna att budgetomslutningen blir större jämfört med år 2009.
  • Nästan hälften av myndigheterna överskrider sina anslag år 2009. I höstens prognos för 2010 bedömer dock en allt större andel av myndigheterna att man får anslagsbalans.
  • Av de 205 myndigheter som svarat på enkäten är det 23 myndigheter som haft omfattande pensionsavgångar det senaste halvåret. Av dessa 23 myndigheter är det endast en enda myndighet som svarat att pensionsavgångarna haft en negativ inverkan på myndighetens kompetensförsörjning. Tre myndigheter svarade att inverkan var positiv på myndighetens kompetensförsörjning, 19 stycken att det inte påverkat dem alls.

Redan i vårens barometerundersökning kunde Arbetsgivarverket konstatera att de statliga myndigheterna hade mycket små problem med den påbörjade generationsväxlingen. Detta bekräftas också av höstens konjunkturbarometerundersökning.

I vårens undersökning låg andelen myndigheter som haft brist på lämpliga sökanden det senaste halvåret på 37 procent. Enligt höstens undersökning ligger bristtalet kvar på ungefär samma nivå. Andelen myndigheterna som haft brist på lämpliga sökanden ligger på 39 procent i höstens undersökning. Bristen är starkt koncentrerad till en COFOG-gruppen Utbildning. Känslighetsanalys visar att bristen i statlig sektor exklusive COFOG-gruppen Utbildning ligger på 25 procent.

Antalet sysselsatta har ökat i något mindre än hälften av myndigheterna. Rent konkret innebär detta att antalet anställda bland Arbetsgivarverkets medlemmar ökat med cirka 1 500 personer sedan den senaste barometerundersökningen i våras.

Att budgetomslutningen för de statliga myndigheterna också ökar är inte direkt en överraskning. Att de statliga myndigheterna tillförs mer pengar i en lågkonjunktur har inte bara keynesianska förtecken, det beror också på att de så kallade automatiska stabilisatorerna i våra välfärdssystem där viss verksamhet som tillhandahålls av 

Mer information

För ytterligare information om innehållet i detta ”Arbetsgivarverket informerar”, kontakta Roger Vilhelmsson, telefon 08-700 13 16.