Förslag till ny Socialförsäkringsbalk

Regeringens ambition är att utforma lagstiftningen inom socialförsäkringsområdet på ett mer tydligt och överskådligt sätt. Arbetet med att modernisera och sammanföra de olika lagarna inom socialförsäkringen är ett av de största lagstiftningsprojekt som genomförts under senare tid.

Arbetsgivarverket informerar nummer 11 2009

Propositionen Socialförsäkringsbalk lämnades till riksdagen den 9 juni 2009 (prop. 2008/09:200).

Propositionen bygger på utredningen om samordning av socialförsäkringslagarna (SOU 2005:114) som lämnade sitt betänkande 2006. Den nya lagstiftningen föreslås att ersätta ungefär 30 gällande socialförsäkringslagar, men medför i princip inga ändringar i sak vad gäller innehållet i nuvarande socialförsäkringslagstiftning.

Tillämpningsområdet omfattar i stort sett samtliga av de socialförsäkringsförmåner som för närvarande administreras av Försäkringskassan, Premiepensionsmyndigheten och Skatteverket.

Balken kommer att omfatta ungefär 1800 paragrafer fördelade på åtta avdelningar och 117 kapitel. Under avdelning A framgår övergripande bestämmelser om personkretsen, socialförsäkringsskyddet och vissa definitioner. Därefter följer avdelning B-G där bestämmelser om de olika socialförsäkringsförmånerna är ordnade efter behovssituationer under en medborgares livscykel.

B - Familjeförmåner C - Förmåner vid sjukdom eller arbetsskada D - Särskilda förmåner vid funktionshinder E - Förmåner vid ålderdom F - Förmåner till efterlevande G - Bostadsstöd

Under avdelning H redovisas gemensamma bestämmelser om förmåner, handläggning, omprövning, överklagande och organisation.

Propositionen innehåller även förslag till ändringar i skadeståndslagen och inkomstskattelagen.

Det finns ännu ingen planering för när beslut ska tas i riksdagen. Det nya regelverket föreslås börja gälla från och med den 1 januari 2011.

Mer information

För ytterligare information om innehållet i detta ”Arbetsgivarverket informerar”, kontakta socialförsäkringsexpert Tina Eriksson, telefon 08-700 14 62.