Avgifter och skatter 2010

I detta ”Arbetsgivarverket informerar” redovisas de genomsnittliga avgifter och skatter som statliga myndigheter ska betala år 2010 samt de avgifter och skatter som betalades 2009.

Logotype: Arbetsgivarverket informerarNummer 21 2009

I tabell 1 (se PDF-fil nedan) har dessa avgifter och skatter satts i relation till en prognostiserad bruttolönesumma för 2010 respektive 2009. Syftet med att relatera avgifterna till bruttolönesumman är att kunna redovisa de totala genomsnittliga arbetskraftskostnaderna avseende avgifter och skatter för de statliga arbetsgivarna på ett enhetligt sätt.

Den största delen, cirka 2/3 av kostnaden för avgifter och skatter utgörs av de lagstadgade arbetsgivaravgifterna. Ungefär 1/3 av kostnaden hänför sig till kostnader som följer av kollektivavtal som tecknats på det statliga området. Dessa avgifter avser premier till statens avtalsförsäkringar som beslutas av Statens pensionsverk (SPV), avgiftsbestämd ålderspension och avgifter till de partsorgan som inrättats till stöd för omställning och partsgemensamt utvecklingsarbete.

En av premierna till avtalsförsäkringarna, sparpremien, beräknas individuellt och påverkas bland annat av arbetstagarens ålder, lön, löneutveckling och pensionsålder. Premien varierar därför kraftigt mellan individer och olika myndigheter och är inte identisk med den genomsnittliga avtalsförsäkringspremie som anges i den bifogade tabellen.

Övriga avtalade premier fastställs som procentsatser av pensionsunderlaget  eller utbetald lön, eller i något fall som en fast summa per anställd. På vissa av premierna utgår också särskild löneskatt på pensionskostnader (SLP) med 24,26 procent av de belopp som betalas. Grunden för varje enskild avtalsförsäkringspremie beskrivs på sidorna 4 till 8 (se PDF-fil nedan).

Mer information

Läs Avgifter och skatter 2010 - Arbetsgivarverket informerar (PDF-fil)

För ytterligare information om innehållet i detta "Arbetsgivarverket informerar" kontakta Anna Lundgren, telefon 08-700 13 64.