Myndigheterna klarar verksamheten trots ökad brist på lämpliga sökanden

Andelen myndigheter som svarat att de haft brist på lämpliga sökanden när de försökt rekrytera de senaste halvåret ökar från 30 procent i höstens barometerundersökning till 48 procent i vårens konjunkturbarometer.

Arbetsgivarverket informerar nummer 9 2008

Resultatet av vårens konjunkturbarometer för den statliga sektorn, viktat efter antal anställda, kan sammanfattas i följande punkter:

  • Andelen myndigheter som svarat att de haft brist på lämpliga sökanden när de försökt rekrytera det senaste halvåret ökar kraftigt jämfört med mätningen i höstas.
  • Andelen myndigheter som svarat att bristen på lämpliga sökanden påverkat verksamheten i en stor omfattning ligger kvar på rekordlåga nivåer. Andelen som påverkats i en liten omfattning har minskat medan andelen som inte på-verkats alls har ökat.
  • Personalomsättning och övertidsuttag är oförändrat i en majoritet av myn-digheterna, men svaren pekar på en marginell ökning av personalomsättningen och en marginell minskning i övertidsuttag hos de övriga myndigheterna.
  • Andelen myndigheter med en förväntad övertalighet det närmaste året ökar medan andelen myndigheter som sagt upp personal det senaste halvåret i stäl-let minskar.
  • En majoritet anslagssparar år 2007 medan en majoritet tror på en anslags-balans år 2008.
  • Budgetomslutningen ökade i en majoritet av myndigheterna år 2007 jämfört med år 2006. I prognosen för 2008 är svaren mer jämt fördelade och det är svårt att hitta en tydlig tendens kring utvecklingen av myndigheternas budget.
  • År 2007 fanns ingen tydlig sysselsättningstendens. Prognosen för 2008 visar att fler myndigheter än tidigare tycks tro på en mindre sysselsättning.

Andelen myndigheter som svarat att de haft brist på lämpliga sökanden när de försökt rekrytera det senaste halvåret ökar kraftigt från 30 procent i höstens barometerundersökning till 48 procent i vårens barometerundersökning. Figuren nedan visar bland annat att bristtalet inte varit så högt sedan våren 2003. Svaren i barometern visar också att bristen på lämpliga sökanden nu också breddats till att omfatta allt fler arbetsområden.

Det är främst inom ADB och IT det finns en brist på lämpliga sökanden, men även inom stora arbetsområdena som FoU, utbildning och forskning samt juridiskt och allmänt utredningsarbete är bristen stor. Vanligast är bristen på de mellersta befattningsnivåerna, men även på de mer kvalificerade nivåerna och bland chefer finns det en brist. Ingen myndighet har dock haft problem att rekrytera till låga befattningar.

Trots att andelen myndigheter som drabbats av brist inom något område ökar, så verkar denna brist inte påverka myndigheternas verksamhet i någon större utsträckning. Under det senaste halvåret tycks verksamheten i stället påverkats i en allt mindre omfattning. Endast två procent av myndigheterna har en verksamhet som påverkats i en stor omfattning. Andelen myndigheter vars verksamhet påverkats i en liten omfattning har minskat från 79 procent i höstens undersökning till 60 procent i vårens undersökning medan andelen som inte påverkats alls ökar från 18 procent i höstens undersökning till 38 procent i vårens undersökning. En möjlig förklaring till att bristtalen inte fått någon större effekt på de enskilda myndigheternas verksamhet skulle kunna vara att volymen, dvs. antalet rekryteringar där brist uppstått, ännu är lågt.

Andelen myndigheter som sagt upp personal minskar medan andelen som tror på en övertalighet de kommande 12 månaderna ökar. Prognosen för 2008 visar att fler myndigheter än tidigare tycks tro på en mindre sysselsättning.

Det är svårt att hitta en tydlig tendens kring utvecklingen av myndigheternas budget även om andel myndigheter som tror på än större budget är något större än de som tror på en mindre eller en oförändrad budget i år jämfört med tidigare år. Svaren är relativt jämt fördelade mellan de olika alternativen.

Mer information

För ytterligare information om innehållet i detta nummer av ”Arbetsgivarverket informerar” kontakta nationalekonom Roger Wilhelmsson, telefon 08-700 13 16 eller din rådgivare på Arbetsgivarverket.