Löneskillnaden mellan kvinnor och män minskar

Arbetsgivarverket har analyserat löneskillnader mellan kvinnor och män vid fem tidigare tillfällen. Det har gjorts med hjälp av de centrala parternas gemensamma lönestatistik. Här redovisas en uppföljning av de undersökningar som tidigare publicerats. Syftet är att kartlägga dels löneskillnaderna år 2007, dels hur de förändrats åren 2000-2007.

Arbetsgivarverket informerar nummer 15 2008

I september 2007 var statsanställda kvinnors genomsnittslön 13,9 procent lägre än statsanställda mäns genomsnittslön. År 2006 var motsvarande löneskillnad 14,3 procent. Skillnaden har minskat successivt, år 2000 var löneskillnaden nästan 18 procent.

Även bland chefer fortsätter löneskillnaden att minska. Skillnaden mellan kvinnliga och manliga chefers genomsnittslöner var nere på 1,7 procent år 2007 vilket var en fortsatt minskning från föregående år.

Analysen visar att den genomsnittliga löneskillnaden nästan helt kan förklaras av mätbara faktorer (se figuren nedan) såsom arbetets svårighetsnivå och innehåll, arbetstidens omfattning, att fler män än kvinnor är chefer, att arbetsinnehåll och löner ser olika ut hos olika myndigheter, att det finns skillnader i utbildning, erfarenhet, ålder, anställningstid eller i vilken region den anställde jobbar.

Den löneskillnad som slutligen blir kvar, den s.k. oförklarade löneskillnaden, som inte kan förklaras av den mätbara information som finns tillgänglig i den partsgemensamma statistiken var i september 2007, 1,3 procent.
 
Figuren nedan visar löneskillnad mellan kvinnor och män i statlig anställning åren 2000-2007 uppdelat på förklaringsfaktorer.

Den viktigaste förklaringen till löneskillnaden mellan kvinnor och män är att kvinnor jämfört med män oftare befinner sig på befattningar med en lägre svårighetsnivå och mer sällan är chefer. Andra viktiga förklaringar är att kvinnor i större utsträckning arbetar deltid och inom yrken med lägre genomsnittslöner än män. Dessa faktorer står för cirka 80 procent av den totala löneskillnaden. För att ha en möjlighet att minska löneskillnaden är det framför allt dessa faktorer som jämställdhetsarbetet bör fokuseras på.

Mer information

För ytterligare information om innehållet i detta "Arbetsgivarverket informerar" kontakta Pauliina Lundberg, telefon 08-700 1453 eller din rådgivare på Arbetsgivarverket.