En reformerad sjukskrivningsprocess för ökad återgång i arbete

Regeringen har den 27 mars överlämnat propositionen ”En reformerad sjukskrivningsprocess för ökad återgång i arbete 2007/08:136” till riksdagen. I propositionen föreslås bland annat att en rehabiliteringskedja med preciserade tidsgränser för prövning av arbetsförmågan införs.

Arbetsgivarverket informerar nummer 3 2008

Regeringen föreslår även att sjukpenning som regel endast ska kunna utbetalas under ett år. Om arbetsförmågan efter ett års sjukskrivning är fortsatt nedsatt kan förlängd sjukpenning betalas ut efter ansökan av individen. Förslagen föreslås börja gälla den 1 juli 2008 med vissa övergångsbestämmelser.

Rehabiliteringskedja

Regeringen föreslår att en rehabiliteringskedja införs med fasta tidpunkter för prövning av arbetsförmågan. I propositionen föreslås att Försäkringskassans prövning av arbetsförmågans nedsättning under de första 90 dagarna i en sjukperiod ska begränsas till att avse om den anställde kan klara sitt vanliga arbete eller annat lämpligt arbete som arbetsgivaren tillfälligt erbjuder honom eller henne.

Från och med den 91:a och fram till den 180:e sjukfrånvarodagen ska prövningen av arbetsförmågans nedsättning vidgas till att även avse om den anställde efter medicinsk rehabilitering, omplacering eller annan arbetslivsinriktad rehabiliteringsåtgärd kan försörja sig genom annat arbete hos arbetsgivaren. Om det vid den bedömning som görs när den anställde har haft nedsatt arbetsförmåga under 90 dagar framgår att det finns risk för att personen inte kommer att kunna återgå i arbete hos arbetsgivaren före den fastställda tidsgränsen vid 180 dagar bör han eller hon erbjudas stöd via Arbetsförmedlingen för att söka nytt jobb hos en annan arbetsgivare. Denna möjlighet ges till och med dag 180 utan att rätten till sjukpenning ifrågasätts.

Om Försäkringskassan begär det ska den anställde ha ansvar för att lämna ett utlåtande från sin arbetsgivare till Försäkringskassan. I utlåtandet ska det anges vilka möjligheter som finns att ta till vara den anställdes arbetsförmåga inom arbetsgivarens verksamhet efter omplacering eller rehabiliteringsåtgärd.

Från och med den 181:a dagen av en sjukperiod ska, om inte särskilda skäl talar mot det, dessutom bedömas om den anställde kan försörja sig själv genom förvärvsarbete på den reguljära arbetsmarknaden i övrigt eller genom annat lämpligt arbete som är tillgängligt för honom eller henne. 

Ny ledighetslag

I departementspromemorian "Införande av en rehabiliteringskedja (Ds 2008:3)" föreslås en lagstadgad rätt till ledighet för att på grund av sjukdom prova ett nytt arbete. Regeringen avser att inom kort återkomma med en särskild proposition med förslag till denna ledighetslag.

Tidsbegränsning av sjukpenning

Regeringen föreslår att sjukpenning motsvarande 80 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten ska kunna utbetalas under maximalt 364 dagar inom en ramtid av de senast föregående 450 dagarna. En person som har fått sjukpenning motsvarande 80 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten för maximalt antal dagar kan, efter skriftlig ansökan, beviljas förlängd sjukpenning. Förlängd sjukpenning kan lämnas för maximalt 550 dagar och ska motsvara 75 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten. Någon begränsning av antalet dagar med förlängd sjukpenning gäller inte om arbetsförmågan är nedsatt till följd av en arbetsskada.

Om det finns synnerliga skäl får sjukpenning med 80 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten utbetalas för ytterligare dagar efter ansökan av individen trots att sådan sjukpenning redan har utbetalats under 364 dagar inom ramtiden.

Hel rehabiliteringspenning utgör för dag det belopp som motsvarar den anställdes sjukpenning eller förlängda sjukpenning. 

Anpassning av minskningsregeln

Regeringen föreslår att den nuvarande minskningsregeln* även fortsättningsvis ska gälla på så sätt att även när förlängd sjukpenning utges med 75 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten så minskas sjukpenningen med det belopp som överstiger 10 procent av vad den anställde får i form av lön från arbetsgivaren eller ersättning som utges på grund av förmån av fri gruppsjukförsäkring eller enligt grunder som fastställs i kollektivavtal. Till den del som den sammanlagda ersättningen under sjukdom överstiger den högsta sjukpenninggrundande inkomsten, dvs 7,5 gånger prisbasbeloppet, innebär förslaget att minskning ska ske med det belopp som överstiger 85 procent av ersättningen. Förslaget omfattar inte sådana privata försäkringar som kan komplettera sjukpenningförsäkringen.

-----------------------
* I 3 kap 4a § AFL finns en regel om minskning av sjukpenning i vissa fall. Minskningsregeln innebär att den sjukpenning som utges med 80 procent kan kompletteras med 10 procent av lönen eller ersättning som utges på grund av förmån av fri gruppsjukförsäkring som utges enligt grunder som fastställs i kollektivavtal utan att sjukpenningen minskas. För inkomster som överstiger den högsta sjukpenninggrundande inkomsten, dvs 7,5 gånger prisbasbeloppet, gäller att minskning ska ske med belopp som överstiger 90 procent av lönen.

Sjuk- och aktivitetsersättning

Enligt förslaget ska sjukersättning endast kunna beviljas om den anställdes arbetsförmåga är stadigvarande nedsatt. Det måste således röra sig om kroniska sjukdomar och irreversibla skador där ytterligare medicinsk eller arbetslivsinriktad rehabilitering inte bedöms kunna leda till att individen återfår någon arbetsförmåga eller att den arbetsförmåga som finns kan förbättras. Förslaget innebär att det inte längre blir möjligt att bevilja tidsbegränsad sjukersättning. Vid bedömning av arbetsförmågans nedsättning ska inte personens ålder, bosättningsförhållanden, utbildning, tidigare verksamhet och andra liknande omständigheter beaktas.

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Förslagen i propositionen föreslås träda i kraft den 1 juli 2008. Bestämmelsen om att en anställd på begäran av Försäkringskassan ska ge in ett utlåtande från sin arbetsgivare om möjligheterna att ta till vara den anställdes arbetsförmåga inom arbetsgivarens verksamhet föreslås dock träda i kraft den 1 januari 2009. Regeringen föreslår även att rehabiliteringskedjan för sjukperioder som har påbörjats före ikraftträdandet införs först den 1 januari 2009.

De nya bestämmelserna om minskning av sjukpenningen föreslås träda i kraft den 1 januari 2009. Äldre bestämmelser föreslås dock gälla sådana försäkringsersättningar som utges på grund av förmån av fri gruppsjukförsäkring som erhålls enligt grunder som fastställs i kollektivavtal och som ingåtts före ikraftträdandet och inte förnyats därefter.

För tidsbegränsad sjukersättning och aktivitetsersättning som har påbörjats före ikraftträdandet den 1 juli 2008 ska äldre bestämmelser gälla, dock längst till och med december 2012. En ansökan, som kommer in till Försäkringskassan efter ikraftträdandet, men där prövningen också avser tid före detta, ska prövas enligt tidigare bestämmelser.

Mer information

För ytterligare information om innehållet i detta nummer av ”Arbetsgivarverket informerar” kontakta Hanna Larsson, telefon 08-700 14 46 eller din rådgivare på Arbetsgivarverket.