Anpassningar i ALFA och AVA - nya regler i ALFA och AVA fr.o.m. den 1 juli 2008

Med anledning av den ändrade lagstiftningen inom sjukförsäkringens område har parterna i förhandlingsprotokoll 2008-06-19 träffat avtal om anpassningar i ALFA och AVA.

Arbetsgivarverket informerar nummer 14 2008

De lagändringar som har krävt ändringar i dessa avtal är dels den sänkta nivån från 80 till 75 % vid utbetalning av förlängd sjukpenning som träder i kraft den 1 juli 2008, dels en tidigare lagändring som innebär att den sjukpenninggrundande inkomsten multipliceras med 0.97 vid utbetalning av sjukpenning.

Förhandlingsprotokollet, den nya avtalstexten samt allmänt råd till avtalstexten hittar du på Arbetsgivarverkets webbplats under Avtal & skrifter/Centrala avtal.

Mer information

För ytterligare information om innehållet i detta "Arbetsgivarverket informerar" kontakta Margareta Sjöberg, telefon 08-700 1395 eller din rådgivare på Arbetsgivarverket.