Andelen med utländsk bakgrund i staten fortsätter att öka

Andelen anställda med utländsk bakgrund i staten har ökat från 9,1 procent år 2000 till 11,4 procent eller drygt 26 000 personer år 2007. Det är en ökning med 0,3 procentenheter sedan föregående år (2006).

Arbetsgivarverket informerar nummer 18 2008

Bland de nyanställda i staten har 17,2 procent utländsk bakgrund, vilket är högre än andelen individer med utländsk bakgrund bland förvärvsarbetande på hela den svenska arbetsmarknaden men något lägre än andelen i befolkningen.

Andelen anställda med utländsk bakgrund i staten ökar snabbare än bland förvärvsarbetande. Den årliga ökningstakten i staten har varit 3,3 procent per år under perioden 2000-2007. Bland de förvärvsarbetande på hela den svenska arbetsmarknaden var takten 2,4 procent mellan åren 2000-2006.

Fler kvinnor än män med utländsk bakgrund i staten

Det finns fortfarande något fler kvinnor med utländsk bakgrund i statsförvaltningen än vad det finns män. 12,2 procent av de statsanställda kvinnorna och 10,7 procent av männen hade utländsk bakgrund år 2007. Att andelen är lägre bland män beror på att de mansdominerade sektorerna - affärsverk och infrastruktur samt rättsmyndigheter - har de lägsta andelarna anställda med utländsk bakgrund, 6-7 procent, vilket till viss del kan förklaras av krav på svenskt medborgarskap som följer av säkerhetsklassning och gäller för vissa arbetsuppgifter i dessa sektorer.

Flest med utländsk bakgrund i storstadsregioner

Andelen med utländsk bakgrund skiljer sig avsevärt åt mellan regioner, men kanske främst mellan storstadsområden och landsbygd. Högst andel med utländsk bakgrund finns i de tre storstadsområdena Stockholm, Göteborg och Malmö. Övriga delar av landet har en lägre andel personer med utländsk bakgrund. I Norrland återfinns de lägsta andelarna i befolkningen och bland de förvärvsarbetande. Bland de statligt anställda är det dock i Sydsverige, exklusive Malmöregionen, som den lägsta andelen med utländsk bakgrund återfinns. Jämförelsen visar att andelen statligt anställda med utländsk bakgrund i Norrland är lika hög som andelen bland de förvärvsarbetande i denna region. Även i ”Mellansverige i övrigt” är skillnaderna mellan andelen i staten och de förvärvsarbetande förhållandevis små.

Utvecklingen snabbast inom rättsmyndigheter samt affärsverk och infrastruktur

Ökningstakten i andelen anställda med utländsk bakgrund varierar mellan olika sektorer. Sektorn länsstyrelser, regeringskansli och stabsmyndigheter har den genomsnittligt högsta personalomsättningen, procentuellt färre anställda med utländsk bakgrund än staten i genomsnitt och ökningstakten av andelen anställda med utländsk bakgrund är bland de lägsta. Andelen anställda med utländsk bakgrund har bara ökat med 0,5 procentenheter under den senaste femårsperioden 2003-2007.

Även i sektorerna miljö, teknik och jordbruk och uppdragsmyndigheter har andelen med utländsk bakgrund bara ökat med 0,5 procentenheter under denna period.

I sektorerna arbetsliv, omsorg och utbildning, rättsmyndigheterna och ekonomi har andelen med utländsk bakgrund ökat med över 1,5 procentenheter under 2003-2007. Ökningen i staten som helhet mellan 2003 och 2007 var 1,1 procentenheter.

Rättsmyndigheterna, affärsverken och infrastrukturmyndigheterna har de högsta ökningstakterna under perioden 2003-2007. Samtidigt har rättsmyndigheterna en relativt genomsnittlig personalomsättning, medan affärsverken har en låg. Även sektorn ekonomi har haft en låg personalomsättning sedan år 2003 men ändå är ökningstakten av anställda med utländsk bakgrund relativt hög.

Något entydigt samband mellan ökningstakten av andelen anställda med utländsk bakgrund och personalomsättningen kan således inte urskiljas. Detta kan vara tecken på att hög fokus på rekrytering och rekryteringsprocessen har större betydelse än personalomsättning i sig.

Mer information

För ytterligare information om innehållet i detta ”Arbetsgivarverket informerar” kontakta utredare Agneta Tisell, tel: 08-700 13 19.