Ny sammansättning av Arbetsgivarverkets rådgivande delegationer

Arbetsgivarverkets styrelse har den 15 november 2007 beslutat om ny sammansättning av Arbetsgivarverkets rådgivande delegationer för mandatperioden 2008 – 2010. Sammansättningen bygger på en nomineringsprocess från medlemmarnas sida.

Arbetsgivarverket informerar

Arbetsgivarverkets styrelse har tidigare i år fattat beslut om ändrad indelning av sektorer och rådgivande organ från 2008-01-01. Ändringarna av sektorindelningen innebär bland annat att Centro-gruppen utvidgas och bildar en egen sektor samt utgör i sin helhet en delegation. LRS/RÄTTS-delegationerna ombildas till en delegation för sektorerna LRS och den nya sektorn REK. Delegationernas antal minskas därmed från nio till åtta, medan antalet ledamöter ökar från sextiotre till sextiosju. Styrelsen fattade även beslut om att mandatperioden ska vara tre år.

Den långtgående delegeringen av det arbetgivarpolitiska ansvaret som idag gäller inom statsförvaltningen bygger på att de statliga arbetsgivarna i samverkan tar ansvar för och utformar den statliga arbetsgivarpolitiken.  De rådgivande delegationerna har en mycket viktig roll i denna samverkan och för Arbetsgivarverkets verksamhet och den nya sammansättningen av delegationerna är följande:

Ledamöter i Arbetsgivarverkets delegationer 2008-2010

 

Delegationen för affärsverk och infrastruktur (AFF)

Teddy Glans

Vägverket

Ordförande

Jan-Peter Elf

Sjöfartsverket

Vice ordförande

Gunilla Ejefors-Lublin

Banverket

Ledamot

Lars Friberg

Luftfartsverket

Ledamot

Claes Vallin

Affärsverket svenska kraftnät

Ledamot

 

Delegationen för arbetsliv, omsorg och utbildning (AOU)

Östen Sahlin

Specialpedagogiska

institutet

Ordförande

Kristina Vejbrink

Läkemedelsverket

Vice ordförande

Per Bergdahl

Statens skolverk

Ledamot

Eva Forsman

Högskoleverket

Ledamot

Camilla Jacobsson

Verket för högskole-service

Ledamot

Jan Kallin

Folkhälsoinstitutet

Ledamot

Eva Lindgren

Socialstyrelsen

Ledamot

 

Centrodelegationen (CENTRO)

Monika Dahlbom

Domstolsverket

Ordförande

Elisabeth Bjar

Skatteverket

Vice ordförande

Margareta Andersson- Hartwig

Rikspolisstyrelsen

Ledamot/Adjungerad

Eva Berggård-Nygren

Migrationsverket

Ledamot

Peter Brodd

Åklagarmyndigheten

Ledamot

Inger Djurklou

Tullverket

Ledamot

Ivar Eriksson

Rikspolisstyrelsen

Ledamot

Anders Liif

Kriminalvården

Ledamot

Anna Lind

Försvarsmakten

Ledamot/Adjungerad

Torbjörn Lindström

Statens institutionsstyrelse

Ledamot

Lars Norrström

Försvarsmakten

Ledamot

Britt-Marie Samuelsson

Arbetsmarknadsstyrelsen

Ledamot

Bengt Stjärnsten

Försäkringskassan

Ledamot

Vakant

Kronofogdemyndigheten

Ledamot

 

Delegationen för kultur (KULT)

Lena Jansson

Moderna museet

Ordförande

Olle Forslund

Riksarkivet

Vice ordförande

Anna Cedemar

Nationalmuseum

Ledamot

Marianne Dahlquist

Statens museer för världskultur

Ledamot

Sophie Lindberg

Statens ljud-och bildarkiv

Ledamot

Laila von Schéele

Stiftelsen Skansen

Ledamot

Kent Wiberg

Statens musiksamlingar

Ledamot

 

Delegationen för länsstyrelser, regeringskansli, stabsmyndigheter samt rätts- och ekonomimyndigheter (LRS/REK)

Louise Bodegård

Regeringskansliet

Ordförande

Ulf Ållebrand

Konkurrensverket

Vice ordförande

Cecilia Aste

Ekonomistyrningsverket

Ledamot

Christina Falhammar

Centrala studie-stödsnämnden

Ledamot

Katarina Frisk

Länsstyrelsen i Dalarnas län

Ledamot

Torbjörn Johansen

Länsstyrelsen i Kalmar län

Ledamot

Helen Jönsson

Länsstyrelsen i

Kronobergs län

Ledamot

Kristina Sederholm

Allmänna reklamationsnämnden

Ledamot

Gunilla Simonsson

Datainspektionen

Ledamot

 

Delegationen för miljö, teknik och jordbruk (MTJ)

Annika Bergström

Försvarets radioanstalt

Ordförande

Cecilia Bernström

Livsmedelsverket

Vice ordförande

Lennart Hansson-Böe

Statens räddningsverk

Ledamot

Sven Malmer

Kustbevakningen

Ledamot

Anne Norstedt

Statens energimyndighet

Ledamot

Hans Wallin

Statens jordbruksverk

Ledamot

Birgitta Wennberg

Sveriges geologiska undersökning

Ledamot

 

Delegationen för universitet, högskolor och forskning (UHF)

Curt Karlsson

Linköpings universitet

Ordförande

Marianne Granfelt

Lunds universitet

Vice ordförande

Anne-Christine Larsson

Karlstads universitet

Ledamot

Ingegerd Bengtsson

Högskolan i Väst

Ledamot

Göran Elgmark

Högskolan i Borås

Ledamot

Ann Fust

Högskolan i Kalmar

Ledamot

Annikka Genberg

Teaterhögskolan

Ledamot

Christina Nordberg

Göteborgs universitet

Ledamot

Ingegerd Olofsson

Luleå tekniska universitet

Ledamot

Dimiter Perniklijski

Gymnastik- och Idrottshögskolan

Ledamot

Inger Willgren

Verket för innovations-system

Ledamot

 

Delegationen för uppdragsmyndigheter (UPP)

Gunnar Gotte

Skogsstyrelsen

Ordförande

Anita Wallgren

Premiepensionsmyndigheten

Vice ordförande

Britt-Marie Andersson

Lantmäteriverket

Ledamot

Christina Carlson

Statens väg- och transportforskningsinstitut

Ledamot

Lars-Åke Johansson

Försvarets materielverk

Ledamot

Pamela Lund-Bergström

Patent- och registrerings-verket

Ledamot

Håkan Pallin

Statens veterinärmedicinska anstalt

Ledamot