Liten brist på lämpliga sökanden trots en het arbetsmarknad

Andelen myndigheter som haft brist på lämpliga sökanden när de försökt rekrytera det senaste halvåret har minskat det framgår av den nya konjunkturbarometern för den statliga sektorn.

Arbetsgivarverket informerar

Resultatet av höstens konjunkturbarometer för den statliga sektorn, viktat efter antal anställda, kan sammanfattas i följande punkter:  

  • Andelen myndigheter som svarat att de haft brist på lämpliga sökanden när de försökt rekrytera det senaste halvåret har minskat jämfört med mätningen i våras.
  • Andelen myndigheter som svarat att bristen på lämpliga sökanden påverkat verksamheten i en stor omfattning ligger kvar på rekordlåga nivåer medan andelen som påverkats i en liten omfattning har ökat och andelen som inte påverkats alls har minskat.
  • Personalomsättning och övertidsuttag har ökat marginellt. 
  • Andelen myndigheter med en förväntad övertalighet det närmaste året ökar medan andelen myndigheter som sagt upp personal det senaste halvåret i stället minskar.
  • En majoritet anslagssparar år 2007 medan majoriteten tror på en anslagsbalans år 2008.
  • Hälften av myndigheterna tror på en större budgetomslutning i år och nästa år.
  • Andelen som svarat att de tror att antalet årsarbeten år 2008 jämfört med år 2007 blir fler, oförändrat eller färre, är sinsemellan ungefär lika stora. Det finns ingen tydlig sysselsättningstendens

Utvecklingen på det statliga området bör sättas i relation till den allmänna utvecklingen på den svenska arbetsmarknaden och den svenska ekonomin.  

Mot bakgrund av den starka utvecklingen på arbetsmarknaden kan det fallande bristtalet på den statliga sektorn te sig överraskande. Det är viktigt att uppmärksamma att förhållandena dock varierar mellan olika sektorer inom den statliga sektorn. De fallande bristtalen finner vi framför allt inom sektorerna Affärsverk och infrastruktur samt Arbetsliv, utbildning och omsorg medan sektorer som Miljö, teknik och jordbruk och Uppdragssektorn m.fl. i höstens undersökning i stället har ett litet högre bristtal än vad man hade i vårens undersökning.  

Trots att bristtalet faller i sektorn Affärsverk och infrastruktur så är sektorns bristtal fortfarandet det högsta inom den statliga sektorn. En annan sektor med relativt högt bristtal är sektorn Universitet, högskolor och forskning. Låga bristtal hittas i sektorn Arbetsliv, utbildning och omsorg samt inom Ekonomisektorn. 

Det finns mycket få yrkesgrupper inom den statliga sektorn där det råder brist på arbetskraft. Det bör dock noteras att det finns en tendens till en ökad brist inom det statliga kärnområdet juridiskt- och allmänt utredningsarbete. 

Den ekonomiska utvecklingen har varit stark de senaste åren och som ett resultat är de offentliga finanserna stabila. Även de statliga myndigheterna tycks se med tillförsikt på sin ekonomiska situation. Nästan hälften av myndigheterna tror på en större budgetomslutning både i år och nästa år.  

Mer information

För ytterligare information om innehållet i detta ”Arbetsgivarverket informerar” kontakta nationalekonom Roger Vilhelmsson, telefon 08-700 13 16 eller din rådgivare på Arbetsgivarverket.