Konjunkturbarometern för den statliga sektorn våren 2007

Resultatet av vårens konjunkturbarometer för den statliga sektorn, viktat efter antal anställda, kan sammanfattas i följande punkter:

Arbetsgivarverket informerar

  • Bristen på lämpliga sökanden vid rekrytering fortsätter att öka, men ligger fortfarande kvar på mycket låga nivåer och takten på ökningen har avtagit.
  • Trots att bristen ökat något svarar en större andel att bristen inte påverkat dess verksamhet alls.
  • Personalomsättning och övertidsuttag väntas liksom de senaste åren bli oförändrad.
  • Uppsägningarna och den förväntade övertaligheten ökar i stället för att som i de senaste barometrarna minska.
  • Störst andel myndigheter tror att årets resultat kommer ge upphov till anslagsbalans. Andelen som tror på anslagssparande minskar medan andelen som tror på anslagsöverskridande ökar jämfört med år 2006.
  • Nästan hälften av myndigheterna tror på en oförändrad budgetomslutning år 2007 jämfört med år 2006.
  • Andelen som svarat att de tror att antalet årsarbeten år 2007 jämfört med år 2006 blir fler, oförändrat eller


Utvecklingen på det statliga området bör sättas i relation till den allmänna utvecklingen på den svenska arbetsmarknaden och den svenska ekonomin.
Resultaten i vårens barometerundersökning är särskilt intressanta mot bakgrund av den utveckling vi sett på den svenska arbetsmarknaden den senaste tiden. Sysselsättningen har ökat och antalet nyanmälda lediga platser vid Arbetsförmedlingen har ökat kraftigt och beräknas i år enligt AMS uppgå till 600 000. Det innebär en jobbtillväxt som är en av de kraftigaste på 25 år. Enligt SCB:s arbetskraftsundersökningar ligger årstakten i sysselsättningsökningen nu på 75 000 personer. Trots den starka utvecklingen under det senaste halvåret så ligger bristen på arbetskraft hos de statliga myndigheterna kvar på relativt låga nivåer. En allt större andel säger sig dessutom inte alls påverkas av bristen på lämpliga sökanden.
De flesta bedömare tror att den svenska ekonomin befinner sig på toppen av en högkonjunktur som planar ut under nästa år. Regeringen bedömer t.ex. att BNP växer med 3,7 procent under 2007 och med 3,3 procent under 2008 för att ytterligare försvagas åren därefter. Framför allt är det investeringstillväxten och exporten som försvagas i framtiden medan den privata konsumtionen fortsätter att öka på grund av skattelättnader, stigande sysselsättning och höjda reallöner. Tillsammans med de höga löneökningarna vi sett under den pågående avtalsrörelsen pekar det mesta på en ökad inflation med en mer restriktiv penningpolitik som resultat.
Samtidigt som den svenska ekonomin går på högvarv kan man i den statliga barometern skönja vissa tecken på en större resursmässig återhållsamhet än tidigare hos de statliga myndigheterna. Fler myndigheter än tidigare tror på en oförändrad eller minskad budgetomslutning, fler myndigheter tror inte att resurserna räcker till och betydligt färre än tidigare tror på att myndigheten kommer att anslagsspara.

Mer information

För ytterligare information om innehållet i detta ”Arbetsgivarverket informerar” kontakta Roger Vilhelmsson, telefon 08-700 13 16 eller din rådgivare på Arbetsgivarverket.