Internationella uppdrag - nya utlandsavtal klara

Utlandsavtalen URA och U-Alfa har i förhandlingar mellan centrala parter ändrats och anpassats till de nya skatteregler som trädde i kraft den 1 januari 2007. Ändringarna i inkomstskattelagen innebär att samma beskattningsregler skall gälla för samtliga arbetstagare som stationeras utomlands av en statlig myndighet.

Arbetsgivarverket informerar

Det ändrade URA gäller fr.o.m. den 1 oktober 2007. I likhet med tidigare gäller URA dock inte sådana arbetstagare för vilka andra avtal eller annan reglering av anställningsvillkoren gäller vid tjänstgöring utomlands.

Avtalet om anställningsvillkor för arbetstagare vid utrikesförvaltningen m.fl. under utlandsstationering (U-Alfa) upphör att gälla med utgången av 2007 och ersätts av Avtal om utlandstjänstgöring (UVA) med ändring av tillämpningsområdet. UVA gäller för vissa arbetstagare hos Regeringskansliet och Sida och träder i kraft den 1 januari 2008.

Dock tillämpas bestämmelserna enligt U-Alfa respektive URA (i deras lydelse som gällt fr.o.m. 2003) för den arbetstagare som senast den 31 december 2006 stationerades utomlands längst t.o.m. den 31 augusti 2009.

Så påverkas URA

För arbetstagare inom URA:s tillämpningsområde, som tillträder en utlandsstationering fr.o.m. den 1 oktober 2007 eller senare, innebär det ändrade avtalet att arbetsgivarens möjligheter att inte ta upp ersättningar och förmåner till beskattning utökats enligt följande: • Ersättning för förskola och skolbarnsomsorg. Arbetsgivaren har möjlighet att erbjuda skattefri ersättning för kostnader för förskola och skolbarnsomsorg till den del kostnaden överstiger den s.k. maxtaxan i Sverige. • Resor till och från Sverige. Arbetsgivaren har fortfarande möjlighet att erbjuda skattefri ersättning för kostnader för två skattefria resor per person och kalenderår. Om det finns särskilda skäl dock högst fyra. • Medföljandetillägg. Högsta beloppet för medföljande make/maka/sambo som går miste om förvärvsarbete till följd av utlandsstationeringen, utökas från en tolftedel av 1½ prisbasbelopp till en tolftedel av 3½ prisbasbelopp per månad. • Merkostnadstillägg. En schabloniserad kostnadsersättning för sådana löpande merkostnader på stationeringsorten som arbetstagaren har på grund av sin utlandstjänstgöring är beräknat utifrån förhållandena på aktuell ort och per person (olika för vuxna och barn). Tillägget består av tre delposter – livsmedel, transporter och andra merkostnader – som kan utbetalas helt eller delvis beroende på merkostnadssituationen. Jämfört med grundtillägg enligt URA i dess lydelse fr.o.m. 2003 beräknas merkostnadstillägget enligt en ny konstruktion. Högstbeloppen och regler om hur dessa ska tillämpas beslutas av Skatteverket.

Så påverkas UVA

För arbetstagare inom UVA:s tillämpningsområde (vissa arbetstagare vid Regeringskansliet och Sida), medför skattereglerna att arbetsgivarens möjligheter att betala ut skattefria ersättningar reducerats. UVA innebär en anpassning till de nya skattereglerna fr.o.m. den 1 januari 2008, exempelvis är hardshiptillägg skattepliktiga.

Nästa URA-kurs den 13 november

Kursen vänder sig till arbetsgivarföreträdare på centrala myndigheter som har personal i utlandstjänst. Utbildningen bygger på kursdeltagarnas aktiva medverkan och praktiska övningar.

Myndighetsanpassad URA-kurs

Arbetsgivarverket erbjuder anpassade utvecklingsinsatser för enskilda myndigheter som ett stöd för arbetsgivarföreträdare. Arbetsgivarverket kan bland annat medverka i myndigheters interna chefsutvecklingsprogram.

Mer information

För ytterligare information om innehållet i detta "Arbetsgivarverket informerar" kontakta Agneta Leijonhufvud, telefon 08-700 1342 eller din rådgivare på Arbetsgivarverket.