Förslag till ändringar i LAS

Regeringen har överlämnat en proposition (prop. 2006/07:111) till riksdagen om ändringar i LAS. Regeringen föreslår bl.a. att ett antal av tidsbegränsningsgrunderna försvinner, att en ny tidsbegränsningsgrund införs och att de s.k. extramånaderna i 3 § försvinner. Ändringarna föreslås, med ett undantag, träda i kraft redan den 1 juli 2007. Riksdagen förväntas fatta beslut om ändringarna den 31 maj.

Arbetsgivarverket informerar

De senaste åren har ett antal förslag till ändringar presenterats om möjligheten att ingå tidsbegränsade anställningsavtal. Ett antal förslag har lett fram till beslut av riksdagen. Vissa av riksdagens beslut trädde i kraft den 1 juli 2006, andra skulle ha trätt i kraft vid halvårsskiftet i år.

Propositionens innehåll

Ändringar i möjligheten att tidsbegränsat anställa

För närvarande finns i LAS följande grunder för tidsbegränsad anställning:
1. Avtal för viss tid, viss säsong eller visst arbete, om det föranleds av arbetets särskilda beskaffenhet (5 § 1 p LAS). 2. Avtal för viss tid som avser vikariat, praktikarbete eller feriearbete (5 § 2 p LAS). 3. Avtal för viss tid, om det föranleds av tillfällig arbetsanhopning (5 § 3 p LAS). 4. Avtal som gäller för tiden till dess arbetstagaren skall påbörja tjänstgöring enligt lagen om totalförsvarsplikt (5 § 4 p LAS). 5. Avtal för viss tid, när arbetstagaren har fyllt 67 år (5 § 5 p LAS). 6. Avtal om överenskommen visstidsanställning (5 a § LAS). 7. Avtal om tidsbegränsad provanställning (6 § LAS).
Ett flertal av dessa tidsbegränsningsgrunder har dessutom begränsningar avseende t.ex. hur lång tid den tidsbegränsade anställningen får pågå.
Enligt propositionen skall antalet tidsbegränsningsgrunder i princip halveras. Från och med den 1 juli 2007 kommer tidsbegränsade anställningar med stöd av LAS kunna träffas i följande fall: 1. Avtal för allmän visstidsanställning, (5 § 1 p). 2. Avtal för vikariat (5 § 2 p). 3. Avtal för säsongsarbete (5 § 3 p). 4. Avtal för arbetstagare som har fyllt 67 år (5 § 4 p). 5. Avtal för tidsbegränsad provanställning (6 § LAS).

Ny tidsbegränsningsgrund: allmän visstidsanställning

En ny tidsbegränsningsgrund, allmän visstidsanställning (nedan benämnd ALVA) ska införas. Avtal enligt den nya grunden ska kunna ingås utan andra begränsningar än att en arbetstagare inte kan vara anställd hos arbetsgivaren i ALVA i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod. Om denna tidsgräns överskrids så övergår den tidsbegränsade anställningen till en tillsvidareanställning. ALVA har således en uppbyggnad som liknar den s.k. vikstoppsregeln.
För anställningsavtal som ingåtts före den 1 juli 2007 skall reglerna i 5och 5a §§ i dess nuvarande lydelse gälla. Detta innebär t.ex. att de idag gällande reglerna tillämpas för en arbetstagare som projektanställs exempelvis fram t.o.m. den 1 maj 2008. ALVA är en ny tidsbegränsnings-grund och anställningsavtal med denna grund kan ske utan att man behöver beakta tidigare tidsbegränsade anställningar. Det kommer således att vara möjligt att ingå en ALVA-anställning på upp till två år trots att arbetstagaren tidigare haft en tidsbegränsad anställning utan att ALVA-anställningen övergår till en tillsvidareanställning.

Vikstoppsregeln ändras 1 januari 2008

Enligt de nuvarande reglerna skall en anställning som vikarie övergå till en tillsvidareanställning om arbetstagaren varit anställd som vikarie i mer än tre år under den senaste femårsperioden (den s.k. vikstoppsregeln). Denna kvalificeringstid föreslås enligt propositionen bli sänkt från tre till två år. Ändringen föreslås träda i kraft först den 1 januari 2008 och skall tillämpas på anställningsavtal träffade fr.o.m. detta datum. Detta innebär att för en arbetstagare som redan har en vikariatsanställning så tillämpas den tidigare kvalifikationstiden, d.v.s. tre år. Avseende avtal om vikariat träffade efter årsskiftet 2008 gäller att tidigare vikariatsanställningar räknas in vid beräkningen av den nya kvalifikationstiden.

”Extramånaderna” försvinner

I 3 § LAS stadgas att vid tillämpningen av 22, 26 och 39 §§ får en arbetstagare tillgodoräkna sig en extra anställningsmånad för varje anställningsmånad som arbetstagare påbörjat efter fyllda 45 år. Denna regel föreslås försvinna fr.o.m. den 1 juli 2007. Detta innebär att arbetstagare inte kan tillgodoräkna sig dessa ”extramånader” vid turordning i samband med uppsägning p.g.a. arbetsbrist, vid placering avseende företrädesrätt till återanställning eller vid beräkningen av det normerade skadeståndet enligt 39 § LAS. Dessutom föreslås att regeln om att det förhöjda normerade skadeståndet enligt 39 § för anställda som fyllt 60 år skall försvinna. Ändringarna motiveras av att det är tveksamt om extramånaderna och de förhöjda normerade skadeståndet överensstämmer med europarättens förbud mot diskriminering p.g.a. ålder samt att de nuvarande bestämmelserna i praktiken kan innebär svårigheter för äldre att få anställning.
Enligt propositionen skall reglerna tillämpas i sin äldre lydelse om arbetstagaren sagts upp före den 1 juli 2007 eller, avseende skadeståndet i 39 §, om dom har meddelats före detta datum.

Ändring av informationsskyldigheten till föräldralediga

Den skyldighet som föreligger enligt 6 g § för arbetsgivare att till föräldralediga arbetstagare med tidsbegränsad anställning direkt ge information om lediga tillsvidareanställningar och provanställningar föreslås ändras. Skyldigheten skall i stället endast föreligga om arbetstagaren begärt det.

Beslutade ändringar som inte kommer att träda i kraft

Riksdagen har tidigare beslutat om ändrade tidsgränser avseende återanställningsrätten enligt 25 § LAS och rätten till information enligt 15 § LAS. Vissa av dessa ändringar var orsakade av att tidsbegränsningsgrunden säsongsanställning skulle försvinna. Ändringarna skulle träda i kraft den 1 juli 2007. Enligt propositionen skall dessa ändringar inte träda i kraft och i stället skall de nuvarande reglerna gälla.

Arbetsgivarverkets kommentar

Arbetsgivarverket är i grunden positivt till förslagen. Ändringarna innebär att ett tidigare komplicerat regelverk blir lättare att överblicka och enklare att tillämpa. Den tidigare detaljregleringen försvinner. En stor del av de tidsbegränsningsgrunder som tillämpas i dag och som föreslås försvinna, t.ex. arbetsanhopning och feriearbete, kommer att kunna sorteras in under den nya tidsbegränsningsgrunden ALVA. Detta är positivt utifrån såväl ett arbetsgivar- som ett arbetstagarperspektiv. ALVA kommer även att kunna tillämpas vid situationer där den nuvarande lagstiftningen inte medger tidsbegränsade anställningar.
ALVA:s begränsning i tiden innebär dock problem, särskilt för myndigheter som har extern finansiering. Dessa myndigheter har tidigare kunnat s.k. projektanställa arbetstagare för längre perioder än 2 år och har dessutom haft möjlighet att ingå nya tidsbegränsade anställningar när nya projekt aktualiserats. De nya reglerna medger inte en sådan tillämpning.
Den ändrade kvalifikationstiden avseende vikariat innebär också problem, inte minst med hänsyn till de generösa ledighetsregler som finns inom den statliga sektorn. Detta ökar behovet av att ha tillförlitlig information om arbetstagarnas historik vid myndigheten.
Arbetsgivarverket är dock positivt till att ”extramånaderna” försvinner och till ändringen av informationsskyldigheten till föräldralediga (se rubriker ovan). Dessa ändringar innebär i praktiken mindre administrativt arbete för arbetsgivaren.

Mer information

För ytterligare information om innehållet i detta ”Arbetsgivarverket informerar” kontakta Carl Durling, telefon 08-700 13 53 eller din rådgivare på Arbetsgivarverket.