Avtal klart med SEKO

Arbetsgivarverket har idag, fredagen den 23 november, tecknat avtal med SEKO. Avtalet som är treårigt avser tiden den 1 oktober 2007–30 september 2010. Uppgörelsen utgör med två undantag en formalisering av den preliminära överenskommelse som slöts den 8 november i år.

Arbetsgivarverket informerar

Som konsekvens av uppgörelsen med OFR/S, P, O införs en avräkningsmodell vid oenighet i de lokala revisionsförhandlingarna och den andra revisionstidpunkten ändras till den 1 oktober 2008 om lokala parter inte enas om annat. Överenskommelsen innefattar RALS 2007–2010 samt ändringar i PA 03, Trygghetsavtalet, Personskadeavtalet samt i ALFA och AVA. De huvudsakliga ändringarna redovisas nedan.
-Det känns bra att ännu ett avtal är i hamn. Vi har lyckats få igenom ett treårigt avtal med låga siffergarantier i början av avtalsperioden och avräkning för det totala revisionsutfallet vilket var ett prioriterat mål i förhandlingarna. Avtalen innebär också ökade möjligheter till lokal verksamhetspassad arbetstidsreglering och mer marknadsanpassade pensionsbestämmelser som främjar arbetslinjen, säger Arbetsgivarverkets förhandlingschef Nils Henrik Schager.   Samtliga avtal med förhandlingsprotokoll finns på Arbetsgivarverkets hemsida.

RALS 2007 – 2010

Avtalstexter i RALS om gemensamma löneprinciper, lokal lönebildning och förberedelser inför revision är desamma som i OFR/S, P, O:s och SACO-S motsvarande avtal. Avtalet innehåller i huvudsak följande:

Revisionstidpunkter

Lokala parter ska komma överens om revisionstidpunkter utifrån lokala förutsätt-ningar. I det fall inte enighet kan nås gäller att revision ska ske den 1 januari 2008, den 1 oktober 2008 respektive den 1 januari 2010.

Ett engångsbelopp på 3 600 kronor utbetalas till heltidstjänstgörande arbetstagare, om inte lokala parter överenskommer om annat. Vid deltidstjänstgöring gäller det lägre belopp som svarar mot tjänstgöringens omfattning. Beloppet ska utbetalas även till arbetstagare som är föräldraledig och uppbär föräldrapenning eller är sjukledig. Beloppet utbetalas med hänsyn till att den första revisionstidpunkten inträffar först den 1 januari 2008 om inte lokala parter kommer överens om annan tidpunkt.

Stupstockar

Om parterna inte kan komma överens i de lokala revisionsförhandlingarna gäller att revisionsbelopp (stupstockar) beräknas vid ovanstående revisionstidpunkter enligt följande:
2,3 % (dock lägst 610 kr per medlem), 2,8 % (dock lägst 750 kr per medlem) och 3,3 % (dock lägst 880 kr per medlem). De angivna krontalen utgör beräkningsgrund för revisionsbeloppet och är alltså inte garantier för individuell löneökning (se nedan). Revisionsbeloppen ska fördelas som individuella löneökningar utifrån från gällande löneprinciper.

Revisionsbeloppet vid den sista lönerevisionen kan alternativt beräknas som skillna-den mellan 10,2 procent och det summerade talet av löneökningsbeloppen, beräknade som procent av underlaget, vid alla tidigare lönerevisionstillfällen under avtalsperioden. Detta revisionsbelopp ska användas om det överstiger revisionsbeloppet be-räknat enligt huvudalternativet. 

Siffergarantierna vid oenighet vid sista revisionstillfället är alltså konstruerade enligt en s.k. avräkningsmodell. Det innebär att det totala garanterade utfallet för samtliga revisioner är 10,2 %. I en oenighetssituation vid det sista revisionstillfället finns allt-så två stupstocksalternativ. Antingen gäller 3,3 % (dock lägst 880 kr per medlem) eller differensen mellan 10,2 % och det totala utfallet i tidigare lönerevisioner. Det är det högre värdet som ska tillämpas.

Exempel 1 på alternativ beräkning av revisionsbelopp: Två tidigare lönerevisioner har ägt rum. Löneökningsbeloppen vid dessa uppgår till 2,8 procent resp. 3,2 procent av resp. underlag vid revisionen. Då blir x = 2,8 + 3,2 = 6,0.   

Revisionsbeloppet blir i exemplet således 10,2 procent minus 6,0 procent, d.v.s. 4,2 procent av underlaget.

Exempel 2 på alternativ beräkning av revisionsbelopp: Två tidigare lönerevisioner har ägt rum. Löneökningsbeloppen vid dessa uppgår till 3,2 procent resp. 3,8 procent av resp. underlag vid revisionen. Då blir x = 3,2+3,8 = 7,0.   

10,2 procent minus 7,0 procent ger 3,2 procent av underlaget. Revisionsbeloppet blir i exemplet således 3,3 % (dock lägst 880 kr per medlem) eftersom detta är det högre värdet.

Individavstämning

Liksom i RALS 2004–2007 finns en regel för avstämning i det nya avtalet, som in-nebär att om parterna inte kommit överens om annat så ska lönen för en heltidsarbe-tande arbetstagare ha ökat med minst 1 050 kr vid avtalsperiodens slut.

Överenskommelse om lön vid andra tillfällen än lönerevision

En ny bestämmelse har införts i RALS där det klargörs vad som gäller vid lönesätt-ning genom enskild överenskommelse mellan lönerevisionerna. Bestämmelsen utgör en betydande förenkling i förhållande till tidigare motsvarande bestämmelser i bilaga 2 till ALFA, vilka nu utgår. 

Övrigt

Vissa klargöranden har gjorts i texterna. Möjligheten till och behovet av stöd från centrala parter i den lokala lönebildningsprocessen, exempelvis då oenighet i lönere-vision har konstaterats, har förtydligats. Även sambandet mellan lönebildning och arbetsgivarens planering och uppföljning av verksamhet och ekonomi har framhållits liksom hanteringen av föräldralediga vid lönerevision.

De centrala parterna (inklusive övriga huvudorganisationer) kommer att ytterligare komplettera det partsgemensamma stöd till lokala parter som Samarbetsrådet tidigare har arbetat fram. Stödet kommer att presenteras i anslutning till att avtalsrörelsen är avslutad.

Arbetstid

Arbetstidsfrågan var vid sidan om lönebildningsfrågorna den högst prioriterade frå-gan i avtalsrörelsen. Samtidigt var motståndet mot Arbetsgivarverkets yrkanden om förändringar i det centrala regelverket mycket stort hos motparterna. Trots detta har betydande förändringar till stöd för medlemmarna genomförts.  

Gemensamma grunder för arbetstid och lokal förhandling

Inledningsvis i 4 kap ALFA införs partsgemensamma grunder för arbetstidens för-läggning och övriga arbetstidsvillkor. Här klargörs bl.a. att verksamhetens krav ska utgöra grund för arbetstidens förläggning och att sådana arbetstidsvillkor som inte längre motsvarar verksamhetens krav måste kunna ändras. Därpå följer bestämmelser om hur sådana förhandlingar ska genomföras. Dessa bestämmelser gäller samtliga arbetstagare som omfattas av ALFA.

Ny förhandlingsordning

En förhandlingsordning för ändring av lokala kollektivavtal om anställningsvillkor som omfattar arbetstagare med oregelbunden arbetstid och lärare vid universitet och högskolor införs i en ny bilaga till ALFA. Förhandlingsordningen påkallar att ett nytt avtal om arbetstidsvillkor ska slutas om part så begär. Vid oenighet avgörs frågan av en lokal arbetstidsnämnd. Om någon part inte är nöjd med utfallet i den lokala arbets-tidsnämnden kan denne begära att frågan avgörs av en central arbetstidsnämnd. I nämnderna, som består av en opartisk ordförande samt representanter för berörda parter, krävs enhälligt beslut.

Sammantaget bör de nya bestämmelserna öka trycket i förhandlingarna till förmån för den part som vill åstadkomma en förändring av arbetstidsvillkoren och/eller arbetstidens förläggning.

Kontorsarbetstid

Ökade tillgänglighetskrav från statsmakterna och allmänheten har hos flera myndig-heter medfört ett behov av förändrade öppettider. Ändringar har därför genomförts i bestämmelserna för kontorsarbetstid (4 och 11 §§ i  4  kap.). Ändringarna tydliggör att veckoarbetstiden vanligtvis är förlagd till måndag–fredag men att arbetstiden för-läggs till annan tid om verksamhetens behov av bemanning kräver det.

Övrigt

Arbetstidsbestämmelserna i 4 kap har anpassats till den nya arbetstidslagstiftningen.

Parterna har kommit överens om att den ökning av arbetstiden som uppstår när nationaldagen infaller på en lördag eller söndag jämfört med när annandag pingst var helgdag ska kompenseras. Om lokala parter inte kan enas om en lösning skall arbetstagaren de år nationaldagen infaller en lördag eller söndag ges sammanhängande ledighet som motsvarar en arbetsdag. Förläggning av ledigheten sker via enskild överenskommelse mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. I det fall det inte tidigare är reglerat ska lokala parter reglera vilken ersättning som ska utgå vid arbete på nationaldagen.

Övriga ändringar i ALFA

Utöver ändrade bestämmelser om arbetstid har följande ändringar genomförts i ALFA:

Semesterlönegarantin i 5 kap. 13 § höjs med 40 kr per år och är 1 095 kronor fr.o.m. den 1 januari 2008, 1 135 kronor fr.o.m. den 1 januari 2009 och 1 175 kronor fr.o.m. den 1 januari 2010.

Rehabiliteringsavdraget fr.o.m. dag 15 i sjukperioden enligt 6 kap. 10 § förlängs fr.o.m. den 1 januari 2008 till att gälla t.o.m. dag 360.

Den karensregel i 8 kap. 2 § fjärde stycket som anger att en arbetstagare måste ha varit anställd i nittio dagar för att erhålla föräldrapenningtillägg utgår.

Bilaga 2 utgår i sin helhet till förmån för den nya regleringen i RALS om överens-kommelse om lön vid andra tillfällen än vid lönerevision. Vissa delar, som rör en-skilda frågor, kvarstår dock med annan placering i ALFA. Det rör t ex villkor i ”arvodesanställning”, förhandlingsordning för nyinrättad myndighet och lön för ar-betstagare som omplacerats.

Ändringar i AVA

Konsekvensändringar motsvarande ändringarna i ALFA införs beträffande nationaldagen, semesterlönegaranti, föräldrapenningtillägg samt rehabiliteringsavdrag.

6–8 §§ i Bilaga B utgår till förmån för den nya regleringen i RALS om överenskommelse om lön vid andra tillfällen än lönerevision.

PA 03

Nybeviljade sjukpensioner och tillfälliga sjukpensioner sänks med 6 procentenheter från 21 till 15 procent av pensionsunderlag upp till 7,5 prisbasbelopp och från 81 till 75 procent av pensionsunderlag som överstiger 7,5 prisbasbelopp.

Avgiften till den individuella ålderspensionen höjs från 2,3 till 2,5 procent av den utbetalda lönen.

Avgift till den kompletterande ålderspensionen får tillgodoräknas från 23 års ålder.

Den kompletterande ålderspensionen ska kunna kombineras med återbetalningsskydd.

Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2008

Trygghetsavtalet

I avtalsrörelsen 2007 har Arbetsgivarverket fullföljt vissa tidigare yrkanden om änd-ringar i Trygghetsavtalet som parterna nu har kommit överens om. Bland annat införs en tidsgräns som innebär att en arbetstagare kan omfattas av avtalets förmåner i högst sju år från det att anställningen upphörde. Vidare inrättas en särskild nämnd, TA-nämnden, som ska ha till uppgift att bevilja särskild pensionsersättning. TA-nämnden ska också kunna bevilja förmånligare villkor enligt Trygghetsavtalet och dessutom kunna bistå parterna eller Trygghetsstiftelsen i att tolka villkoren i Trygghetsavtalet.

I samband med avtalsrörelsen 2004 ändrades kvalifikationstiden för visstidsanställda till tre år. Avtalet har nu kompletterats så att en arbetstagare kan ha haft en eller flera sådana anställningar på sammanlagt tre år under de senaste fyra åren.

PSA

Vid utbetalning av skadeersättningar enligt avtalet om ersättning vid personskada (PSA) har självrisken sänkts från 600 kronor till 100 kronor.

Ändrad revisionstidpunkt i RALS med SACO-S

Som konsekvens av uppgörelserna med SEKO och OFR/S, P, O ändras den andra revisionstidpunkten i det RALS 2007–2010 som slöts den 7 november med SACO-S till den 1 oktober 2008 om inte lokala parter enas om annat.