Arbetsgivarrollen i ledarskapet

Som ett led i arbetet med strategin för den statliga arbetsgivarpolitiken 2007-2010 har Arbetsgivarverket inlett ett utvecklingsprojekt, ”Arbetsgivarrollen i ledarskapet”.

Arbetsgivarverket informerar

Syftet är att de statliga arbetsgivarna i samverkan ska utveckla en gemensam syn på arbetsgivarrollen. I detta ingår att beskriva de värderingar som ligger till grund för en verksamhetsanpassad arbetsgivarpolitik och att tydliggöra vad arbetsgivarrollen i praktiken innebär och hur den ska hanteras för verksamhetens bästa.
Projektet förutsätter ett aktivt deltagande från Arbetsgivarverkets medlemmar och avsikten är att bygga vidare på kunskaper och erfarenheter från olika typer av statlig verksamhet. Vi bjuder därför in myndighetschefer, personalchefer, chefsutvecklare, operativa chefer och represen-tanter för aktuella stabsmyndigheter att delta i arbetet genom olika forum och nätverk.


Tanken är att med ett större nätverk som bas bilda ad hoc-grupper för olika frågeställningar. Deltagande i nätverket förutsätter arbetsinsatser, i grupp eller enskilt, om 7-10 arbetsdagar under 2007. Den första nätverksträffen kommer att lägga grunden för en mer utvecklad arbetsplan för projektet. Träffen kommer att genomföras i Stockholm den 19 april 2007.


Nätverkets arbete är uppdelat i två faser. I den första fasen kommer nätverket att arbeta aktivt med att diskutera och analysera myndig-heternas behov, utveckla en gemensam syn på begrepp som arbetsgivarroll och arbetsgivarpolitik, samt bidra med kunskap, engagemang och konkreta förslag till insatser. Processen, det vill säga diskussionerna, ser vi som en nödvändig och viktig väg mot en gemensam syn. Det är också viktigt att tidigt förankra diskussionerna på myndigheterna.


Den andra fasen handlar om att kommunicera resultaten av kartläggningar och diskussioner om arbetsgivarrollen. Här ingår att föreslå åtgärder och utvecklingsinsatser för att sprida den gemensamma synen på arbetsgivarrollen.
De förslag som uppkommer i nätverket kommer att behandlas i Arbetsgivarverkets beslutsprocess, det vill säga i delegationer och styrelse. Projektet ska vara slutredovisat i maj 2008.


Under februari och mars 2007 kommer Arbetsgivarverkets medlemmar att få mer information om projektet i sektorverksamheten. Här kommer att finnas möjlighet att ställa frågor.

Anmälan

Medlemmar som vill medverka ska anmäla sitt intresse senast den 23 mars 2007. Anmälan skickas till: josi.lundin@arbetsgivarverket.se. För myndigheter med regional eller lokal organisation ska anmälan gå via central myndighet. Mot bakgrund av att det är strategiska frågor som kommer att avhandlas är det viktigt att beslutet är förankrat hos myndighetschefen.


Deltagande myndigheter bekostar resor och arbetstid, Arbetsgivarverket bekostar material, lokaler och måltider.