Andelen med utländsk bakgrund i staten ökar - rapport 2007

Den etniska mångfalden i statsförvaltningen fortsätter att öka. År 2006 hade 11,1 procent eller drygt 25 000 av de statsanställda utländsk bakgrund, vilket är en ökning med drygt fyra procent jämfört med föregående år. (En person med utländsk bakgrund definieras som en individ som antingen är utrikes född eller är född i Sverige och där båda föräldrarna är utrikes födda.)

Arbetsgivarverket informerar

Det är den största ökningen på fyra år. Av nyrekryteringarna inom staten åren 2005-2006 var andelen med utländsk bakgrund 16,6 procent, den högsta andelen någonsin. Ökad personalomsättning som gett möjligheter till nyanställningar och att myndigheternas arbete med mångfaldsfrågor börjar ge resultat, kan vara möjliga förklaringar till utvecklingen.

Ökningstakten högre i staten

Staten har fortfarande en lägre andel anställda med utländsk bakgrund jämfört med genomsnittet för hela arbetsmarknaden. År 2005 är den senast tillgängliga uppgiften om förvärvsarbetande och då hade 13,9 procent av de förvärvsarbetande utländsk bakgrund. Däremot var ökningstakten i staten under perioden 2000-2006 när det gäller andelen anställda med utländsk bakgrund 3,3 procent, vilket är klart högre än på arbetsmarknaden i dess helhet där takten var 2,1 procent under åren 2000-2005.

Fler kvinnor än män med utländsk bakgrund

Andelen kvinnor i statsförvaltningen med utländsk bakgrund var 11,9 procent och andelen män var 10,3 procent år 2006. Att andelen är lägre bland män beror på att de mansdominerade sektorerna, affärsverk och infrastruktur samt rättsmyndigheter, har de lägsta andelarna anställda med utländsk bakgrund, drygt 6 procent. Detta kan i sin tur till viss del förklaras av krav på svenskt medborgarskap som följer av säkerhetsklassning och gäller för vissa tjänster i dessa sektorer.

Flest med utländsk bakgrund i högskolesektorn

I staten är andelen anställda med utländsk bakgrund högst inom sektorn universitet, högskolor och forskning där 18,4 procent av de anställda har utländsk bakgrund.

De med utländsk bakgrund har kärnkompetens

Anställda med utländsk bakgrund är något överrepresenterade i kategorin kärnkompetens och underrepresenterade i kategorierna ledningskompetens och stödkompetens. Det finns dock stora variationer mellan sektorerna i staten.

Flest med utländsk bakgrund i storstadsregionerna

Andelen med utländsk bakgrund skiljer sig avsevärt åt mellan regioner, men kanske främst mellan storstadsområden och landsbygd. Högst andel med utländsk bakgrund finns i de tre storstadsområdena Stockholm, Göteborg och Malmö. Övriga delar av landet har en lägre andel personer med utländsk bakgrund. Lägst andel återfinns i Norrland. Det gäller vare sig jämförelsen görs för de statligt anställda, förvärvsarbetande på hela arbetsmarknaden eller befolkningen. Jämförelsen visar även att andelen statligt anställda med utländsk bakgrund i Norrland är lika hög som andelen bland de förvärvsarbetande i denna region. Även i ”Mellansverige i övrigt” är skillnaderna mellan andelen i staten och de förvärvsarbetande förhållandevis små. En utförlig redovisning av statistik över statligt anställda med utländsk bakgrund finns i rapporten Utländsk bakgrund i staten – 2006.

Se människan – att öka mångfalden i verksamheten

De statliga arbetsgivarna definierar i ”Utmaningar – Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken 2007-2010” mångfald som ”en blandning av bakgrund och kompetenssom har betydelse för arbete, kvalitet och kundorientering”. Med andra ord en bred definition som omfattar såväl ett diskriminerings- och integrationsperspektiv som ett kompetens-, effektivitets- och verksamhetsperspektiv.

I Utmaningar lyfts behovet av en gemensam statlig strategi för ökad integration och mångfald fram. I bred arbetsgivarsamverkan har Arbetsgivarverkets kansli därför som ett stöd för medlemmarnas ledning och styrning av verksamheten påbörjat arbetet med att ta fram en arbetsgivarpolitisk förändringsstrategi för ökad mångfald. Syftet är också att utveckla ett gemensamt förhållningssätt för att nå målet att öka mångfalden på arbetsplatserna. Arbetet har ett uttalat fokus på verksamhetsstyrning och kompetensförsörjning och ska vara klart under våren 2008.

Vidare arbetar de statliga myndigheterna tillsammans inom ramen för Arbetsgivarverkets sektorverksamhet med ett kontinuerligt erfarenhetsutbyte för att sprida och dela kunskap om det mångfalds- och integrationsarbete som pågår.

Arbetsgivarverket erbjuder kostnadsfritt inom ramen för Rådet för integration i arbetslivet öppna seminarier med syfte att stimulera arbetsgivarsamverkan och erfarenhetsutbyte kring hur man kan skapa bättre förutsättningar att effektivt ta tillvara människors förmåga, oavsett bakgrund och ursprung, samt att stödja en framsynt kompetensförsörjning. Arbetsgivarverket har under året vidare medverkat till att ta fram en webbaserad utbildning som bygger på den prisbelönta filmen ”Scener ur ett arbetsliv” – om att förebygga etniska trakasserier och diskriminering på arbetsplatsen. I utbildningen får den som svarar fram sin egen profil. Tanken är att den både kan användas individuellt och som förberedelse för diskussioner vid t.ex. arbetsplatsträffar.

LO, TCO, SACO, Arbetsgivarverket, Svenskt Näringsliv och Sveriges Kommuner och Landsting ingår i Rådet för integration i arbetslivet. Arbetsgivarverket är för närvarande ordförande i rådet.

Vi vill också framhålla den utmärkelse som Rådet för integration i arbetslivet delar ut till företag, fackliga och ideella organisationer, myndigheter, eller nätverk som på ett förtjänstfullt sätt arbetar för bättre integration i arbetslivet. Läs mer om utmärkelsen på www.integrera.nu

Utvecklingsrådets utvecklingsområde ”Olikhet som tillgång” har precis avslutats och sammanfattas i boken ”Se människan i verksamheten”. I boken finns såväl resultat och erfarenheter som konkreta tips i förändringsarbetet för att ta tillvara alla medarbetares unika kompetens i verksamheten. Boken hittar du på www.utvecklingsradet.se

Mer information

För ytterligare information om innehållet i detta ”Arbetsgivarverket informerar” kontakta utredare Agneta Tisell, telefon 08-700 13 19 eller din rådgivare på Arbetsgivarverket.