Förenklad administration av föräldraledighet

I samband med avtalsrörelsen 2002 uppmärksammades att den administrativa hanteringen av föräldrapenningtillägg och semesterrätt vid föräldraledighet är svårhanterlig och därför administ-rativt medför onödigt höga kostnader. Arbetsgivarverket och de fackliga motparterna åtog sig att se över reglerna samt utveckla förenklade villkor för föräldraledighet (enl. bilaga 7 till RALS 2002-2004). Detta arbete är nu klart.

I översynen har parterna analyserat och diskuterat olika möjligheter till en ny reglering som förenklar hanteringen av föräldrapenningtillägg och semesterrätt vid föräldraledighet. Det kan dock konstateras att myndigheternas behov av och tekniska förutsättningar för att hantera en förändring varierar. En förändring av reglerna i centrala avtal har därför inte visat sig lämplig. Parterna rekommenderar istället att frågorna hanteras lokalt. Ett förslag till förenklade regler har utarbetats partsgemensamt. Myndigheter som så önskar kan vid behov sluta lokala avtal enligt förslaget eller på annat sätt.

I detta "Arbetsgivarverket informerar" presenteras den nuvarande centrala regleringen i ALFA och Affärsverksavtalet, det partsgemensamma förslaget till förenklade regler samt Arbetsgivar-verkets rekommendationer.

Läs mer i Arbetsgivarverket informerar 2004-06-18