Svag tendens till förbättringar i psykosocial arbetsmiljö för statsanställda under pandemin

Flera områden uppvisar en svagt positiv tendens i hur statsanställda upplever sin arbetsmiljö när distansarbetet ökade, det visar en ny undersökning som gjordes under pandemin.

I Arbetsgivarverkets nya arbetsmiljörapport har svaren från statligt anställda i Arbetsmiljöverkets och SCB:s undersökning Arbetsmiljön 2021 analyserats. Totalt omfattar Arbetsmiljöverkets undersökning cirka 9500 svarande från hela arbetsmarknaden, av dessa var cirka 10 procent statligt anställda. Årets undersökning skedde mellan kvartal fyra 2021 och kvartal ett 2022, vilket sammanfaller med pandemin. I Arbetsgivarverkets analys har resultaten från de statligt anställda jämförts med arbetsmarknaden som helhet.

I undersökningen finns det positiva tendenser på flera områden, till exempel ökar nöjdheten inom områdena lagom arbetsbelastning, påverkan på när arbetet kan utföras och tillräckligt med tid för huvudsysslan. Samtidigt har resultatet försämrats när det gäller möjligheterna att få tydliga besked av chefen. En ökning finns också när det gäller problematik med ont i nacke och rygg samt sittande arbete i över två timmar.

– Tendenserna kan vara ett resultat av en förändrad arbetssituation med ökat distansarbete för många. Samtidigt är det vanskligt att dra generella slutsatser om förändringarna på kortare sikt då en undersökning av den här storleken har en relativt hög felmarginal, säger Arbetsgivarverkets analytiker Anna Araskog.

Undersökningen visar att många statsanställda upplever mindre stress, men mer ont i ryggen. Undersökningen visar också att det är svårare att få tydliga besked av chefen.

Mätningen som genomförs vartannat år har historiskt sett visat att statsanställda i högre grad än på arbetsmarknaden i stort upplever att det är tydligt vem som har arbetsmiljöansvar och att arbetsmiljöarbetet bedrivs systematiskt. Nöjdheten med arbetet i stort och med meningsfulla arbetsuppgifter är också större inom staten än på hela arbetsmarknaden. Områden där nöjdheten från statsanställda är lägre än på hela arbetsmarknaden är bland annat tydliga mål i arbetet och att den egna arbetsinsatsen upplevs som otillräcklig.

– Vi ser en förbättring i årets mätning kring tydliga mål, men detta är ett fortsatt viktigt utvecklingsområde både för individ och verksamhet. Statliga arbetsuppgifter upplevs som meningsfulla. Kan också målen som kopplas till arbetsuppgifterna bli ännu tydligare talar det för ett ökat välbefinnandet i arbetslivet för individen, säger Arbetgivarverkets arbetsmiljöexpert Tarja Nevala.

På längre sikt finns en trendmässig minskning när det gäller statligt anställda som under en tolv månader lång period utsatts för våld eller hot om våld. Förändringen beror på att män under motsvarande period uppger sig mindre utsatta. För kvinnor är trenden däremot oförändrad eller svagt ökande. Undersökningen ger dock ingen information om hur utvecklingen ser ut inom olika typer av verksamheter.

På Arbetsgivarverkets sidor Fakta om staten kan användarna i vårt analysverktyg jämföra år 2021 både för män och kvinnor med historiska resultat över arbetsmiljön i staten och på hela arbetsmarknaden. 

Mer information

Ta del av Arbetsgivarverkets statistiksidor Arbetsmiljö i staten som är uppdaterade med de senaste resultaten från 2021:

Fakta om staten/Arbetsmiljö i staten (Arbetsgivarverket)

Här hittar du Arbetsmiljöverkets och SCB:s undersökning vars siffror Arbetsgivarverket analyserat:

Arbetsmiljö 2021 (Arbetsmiljöverket)