Vårproposition med stora satsningar på statlig verksamhet

I dagens vårproposition gör regeringen stora satsningar på den statliga förvaltningen bland annat inom områdena försvar och flyktingmottagande. Uppskrivningen av förvaltningsanslagen blir däremot fortsatt svag under 2023.

Ett förändrat säkerhetsläge får regeringen att göra omfattande satsningar på flera statliga myndigheters sakanslag. Vårbudgeten omfattar cirka 35 miljarder kronor varav cirka 4 miljarder har beslutats tidigare. Den största posten är cirka 10 miljarder kronor och ska stödja mottagandet av flyktingar från Ukraina.

I vårpropositionen offentliggjordes också uppskrivningen av förvaltningsanslagen, det vill säga anslag som ska finansiera myndigheternas löner, pensioner, lokaler med mera. Denna så kallade pris- och löneomräkning sker med automatik och varierar utifrån ett kostnadsindex.

– Vi har under flera år sett låga uppskrivningar av förvaltningsanslagen och även under 2023 har förvaltningsanslagen svårt att hänga med i samma utsträckning som övriga anslag, säger Arbetsgivarverkets chefsekonom Roger Vilhelmsson.

För en myndighet med en genomsnittlig resursmix mellan löner, lokaler och övriga förvaltningskostnader skrivs anslagen upp med cirka en procent. En fortsatt svag uppskrivning av förvaltningsanslagen och i nivå med de senaste årens uppskrivningar.

Förvaltningsanslagen är viktiga för myndigheternas kompetensförsörjning. Som ett exempel innebär det att anslagen som ska finansiera myndighetens samtliga arbetskraftskostnader ökar 0,49 procent samtidigt som arbetskraftskostnaderna i ekonomin väntas öka med cirka 3,4 procent år 2023 (se Konjunkturinstitutet rapport Konjunkturläget mars 2022).

– Det kommer innebära stora utmaningar för en rad myndigheter att öka och utveckla sin verksamhet och samtidigt göra stora effektiviseringar, säger chefsekonom Roger Vilhelmsson.

Konjunkturinstitutets rapport Konjunkturläget mars 2022 (pdf)

Genomsnittlig uppskrivning av förvaltningsanslag 2023
KostnaderResursmix *Index
Löner 66,2 % 0,49 **
Lokaler *** 10,18 % 1,97
Övrig förvaltning 23,62 % 2,16
Genomsnittlig PLO 100 % 1,035

Anmärkning:
*Resursmixen visar hur resursförbrukningen ser ut på en genomsnittlig myndighet. Vilken total anslagsuppräkning en myndighet får beror på vilken resursmix respektive myndighet har.
**Femårigt glidande medelvärde blir AKI(ram)=2,31 och PEK=1,82. Ger löneindex=2,31-1,82=0,49.
***Gäller de myndigheter som ej omförhandlar lokalhyror år 2023.
Källa: Finansdepartementets vårproposition.