Oförändrad reallönenivå inom staten

Löneutvecklingen under år 2021 uppgick till 2,2 procent för kollektivet inom det statliga avtalsområdet, beräknad som årstakt. Löneökningen var högre för kvinnor än för män. Det visar en ny rapport från Arbetsgivarverket.

Löneutvecklingen för 2021 återspeglar det första året i RALS 2020-2023 och den årliga lönerevisionen för motsvarande period i RALS 2010-T. Eftersom inflationen också uppgick till 2,2 procent under 2021 blev den reala lönenivån i genomsnitt oförändrad inom staten. Löneökningen var 2,4 procent för kvinnor respektive 1,9 procent för män.

Att kvinnor har högre löneökning beror på att allt fler kvinnor blir chefer och nya chefer brukar ha högre löneutveckling än de som varit chef längre.

– Arbetstagare i staten har haft en positiv reallöneutveckling varje år sedan mitten av 1990-talet fram till förra året, säger Mårten Pappila, analytiker på Arbetsgivarverket och författare till rapporten. Men nu är alltså trenden bruten på grund av inflationen.

Stor ökning av köpkraften för statsanställda sedan mitten av 90-talet

Under perioden mitten av 90-talet fram till förra året har köpkraften för statsanställda i genomsnitt ökat med över 50 procent. Övriga arbetsmarknadssektorer har haft en liknande utveckling.

Jämförelser med övriga arbetsmarknadssektorer försvåras i år av att parterna på olika delar av arbetsmarknaden på grund av pandemin gjort olika ändringar av avtalsperioder och revisionstidpunkter. Statistiken för 2021 visar att statens löneutveckling var något lägre än övriga sektorers. Det beror bland annat på att alla myndigheter inte hunnit genomföra lönerevision innan statistiken samlades in.

Staten har jämnare löneutveckling än andra sektorer

– Det krävs extra försiktighet när man jämför och tolkar skillnader mellan sektorerna för år 2021, säger Mårten Pappila. Vi kommer att få en mer tillförlitlig jämförelse mellan olika sektorer när avtalsperioden löper ut under 2023 och samtliga lönerevisioner registrerats i statistiken.

Över tid kan man se att staten haft en något jämnare löneutveckling jämfört med övriga sektorer. Det stämmer med den arbetsgivarpolitiska delegering som bland annat säger att staten inte ska vara lönenormerande och därmed inte störa kostnadsutvecklingen i det konkurrensutsatta näringslivet.

Läs rapporten Löneutveckling på det statliga avtalsområdet - statistikperioden september 2020-2021

Läs mer om statsanställdas löneutveckling under åren 1998-2021 på våra statistiksidor