Fortsatta steg inför en kommande riksdagsbehandling av den så kallade LAS-reformen

I förra veckan fattade regeringen beslut om lagrådsremisser för förslagen om en reformerad arbetsrätt och nytt omställningsstudiestöd.

De lagförslag som nu granskas bygger på en överenskommelse som PTK, IF Metall, Svenskt Näringsliv och Kommunal skrev under 2020. Grunden för reformen är ett förändrat och mer flexibelt anställningsskydd med vissa nya undantag från turordningsreglerna. Samtidigt införs ökade möjligheter till kompetensutveckling och ett ökat stöd för arbetstagare att hitta nya jobb.

Överenskommelsen skickades under förra året ut på remiss av regeringen i tre olika remisser. För två av dessa som berör en reformerad arbetsrätt och omställningsstudiestöd, har regeringen nu presenterat så kallade lagrådsremisser. Detta innebär att rättsliga experter ska granska förslagen. För den tredje remissen som rör frågan om omställnings- och kompetensstöd, sker samtidigt en kortare ny remissbehandling.

Förslagen ska sedan enligt planeringen presenteras som en riksdagsproposition den 22 mars. Preliminärt ska sedan Arbetsmarknadsutskottets behandling av frågan vara klar den 2 juni, därefter fattar riksdagen beslut. Lagändringarna föreslås sedan träda i kraft den 30 juni 2022. De nya reglerna ska tillämpas första gången den 1 oktober 2022.

Från Arbetsgivarverkets sida planeras nu ett digitalt medlemsseminarium i anslutning till att propositionen blivit presenterad. Seminariet kommer att beröra reformens effekter för statliga arbetsgivare och vi återkommer med ett exakt datum för detta senare. Vid sidan av detta träffas centrala parter på det statliga avtalsområdet regelbundet för att hantera de eventuella förändringar i våra avtal som den nya lagstiftningen kan resultera i.