Återigen svårare att rekrytera it-kompetens

Andelen verksamheter med brist på it-kompetens blir allt större inom staten, det visar Arbetsgivarverkets kompetensbarometer.

Läget på arbetsmarknaden blev betydligt bättre under 2021 och det får konsekvenser för staten bland annat i form av stor brist inom arbetsområdet it-systemutveckling. Bristen är även stor inom it-drift, underhåll och support.

Diagrammet visar hur stor andel av de statliga arbetsgivarna som sagt att de har brist på it-kompetens, från 2017 till våren 2022. Andelen som sagt de har brist på kompetens inom it-systemutveckling har legat runt 40 procent alla år men gick ner under pandemin. Från hösten 2020 har kompetensbristen successivt ökat. Våren 2022 är den 45 procent vad gäller it-systemutveckling. Kompetensbristen för it-drift följer kurvan för it-systemutveckling men ligger konsekvent några procentenheter under. Våren 2022 var bristen på kompetensbrist vad gäller it-drift 32 procent.

Andelen i procent av Arbetsgivarverkets medlemmar som svarat att de har brist på personal med it-kompetens.

– Bristen på it-kompetens inom staten är oroande eftersom den komplicerar vår fortsatta digitala utveckling. Det har under en längre tid funnits ett enormt behov av it-kompetens på hela den svenska arbetsmarknaden och vi bör se över alla tänkbara vägar för att öka arbetsmarknadens utbud av it-kompetens, säger Roger Vilhelmsson, chefsekonom på Arbetsgivarverket.

Behovet är så stort att arbetsgivare behöver tänka på alternativ som kan komplettera nyrekrytering, menar Sofie Andersson, utredare inom arbetsmarknad och högre utbildning på Arbetsgivarverket.

– Jag tror att man behöver se bredare på kompetensförsörjningen och arbeta mer med att både uppdatera och tillföra ny kompetens hos medarbetarna, säger Sofie Andersson.

I början av pandemin minskade rörligheten och bristen på den svenska arbetsmarknaden för att sedan öka igen under 2021. I vårens barometer ser det ut som om personalrörligheten blivit något större hos Arbetsgivarverkets medlemmar. Samtidigt fortsätter den generella bristen på lämpliga sökanden vid rekrytering i staten att öka och är återigen uppe på rekordhöga nivåer.

Sedan finanskrisen har vi sett en tydlig trend mot att allt färre myndigheter anslagssparat och att allt fler lånat. Den trenden bröts under pandemin då andelen myndigheter som anslagssparade ökade och andelen som lånade minskade. Enligt resultaten i barometern pekar prognosen för 2022 mot att myndigheterna återigen har svårt att få anslagen att räcka till. Andelen som lånar väntas bli högre än andelen som sparar. Enligt Roger Vilhelmsson kan en förklaring vara att vissa kostnader minskade i samband med att många jobbade hemma och att många nu i allt större utsträckning återvänt till sina arbetsplatser.

Kompetensbarometern i diagram

Kompetensbaromtern i tabeller

Ett av Arbetsgivarverkets fokusområden 2022 är hur digitaliseringen påverkar statliga arbetsgivares kompetensförsörjning och -behov. Inom fokusområdet kommer Arbetsgivarverket att titta närmare på ökade säkerhetskrav, myndigheters konsultberoende för att få expertkunskap samt ledningens roll och betydelse.