Arbetsgivarverket välkomnar ny utredning om ökat skydd mot hot och våld för offentliganställda

Att regeringen tillsätter en ny utredning ska överväga författningsändringar som kan minska offentliganställdas utsatthet för våld, hot och trakasserier är ett bra besked ur arbetsmiljö- och demokratisynpunkt.

Våld, hot och trakasserier mot offentliganställda är inte bara en arbetsmiljöfråga som kan försvåra statens kompetensförsörjning och attraktivitet. Ytterst riskerar hela det demokratiska systemet att undergrävas om statstjänstemän och andra offentliganställda genom hot och våld och otillbörlig påverkan, hindras i sin tjänsteutövning eller utövar självcensur.

– Arbetsgivarverkets medlemmar har under en lång tid upplevt hur ett allt hårdare samhällsklimat påverkar arbetsmiljön negativt, problematiken finns i olika omfattning men berör hela den statliga sektorn, säger Arbetsgivarverkets chefsjurist Hedda Mann.

Det straffrättsliga skyddet för samhällsnyttiga funktioner har under de senaste åren skärpts. En del av dessa förändringar bygger på den så kallade Blåljusutredningen 2016. Dessutom pågår nu remissbehandling av utredningen En skärpt syn på brott mot journalister och utövare av vissa samhällsnyttiga funktioner.

Arbetsgivarverkets styrelse och Polismyndigheten har också i särskilda skrivelser till Justitiedepartementet uppmanat regeringen till en översyn av regelverken för att öka skyddet för statsanställda. Regeringen skriver i direktivet till den nya utredningen att även om regelverket skärpts i närtid finns det behov att överväga ytterligare åtgärder. I direktivet hänvisas också till Arbetsgivarverkets och Polismyndighetens skrivelser.

– Det är mycket glädjande att denna nya utredning tillsätts och att perspektivet är brett och utgår ifrån hela den offentliga sektorn och inte bara specifikt verksamheter som är särskilt utsatta, säger Hedda Mann.

Till särskild utredare har utsetts John Ahlberk, generaldirektör för Statens haverikommission. Uppdraget ska redovisas i augusti 2023.

Mer information

Åtgärder för att minska offentliganställdas utsatthet