Regeringen presenterar ny arbetsmiljöstrategi

Arbetsgivarverket välkomnar att den nya arbetsmiljöstrategin bygger på en fördjupad partsdialog men tror inte att fler sanktioner är rätt väg för att utveckla framtidens hållbara arbetsliv.

Regeringens arbetsmiljöstrategi för 2021–2025 ska tydliggöra och stärka arbetet med att uppnå målet att Sverige ska ha goda arbetsvillkor och möjlighet till utveckling i arbetet för både kvinnor och män.

– Den nya strategin utgår från ett synsätt som stämmer överens med det systematiska arbetsmiljöarbete som bedrivs inom de statliga verksamheterna. Det är positivt att den nya strategin lyfter fram arbetet som en friskfaktor och att det finns ett fokus på friska arbetsplatser, säger Tarja Nevala, arbetsmiljöexpert på Arbetsgivarverket.

Den nya arbetsmiljöstrategin har fyra prioriterade områden:

  • Ett hållbart arbetsliv – alla ska kunna, orka och vilja jobba ett helt arbetsliv.
  • Ett hälsosamt arbetsliv – arbetslivet ska bidra till utveckling och välbefinnande.
  • Ett tryggt arbetsliv – ingen ska riskera liv eller hälsa på grund av jobbet.
  • En arbetsmarknad utan brott och fusk – en bristfällig arbetsmiljö ska aldrig vara ett konkurrensmedel.

I anslutning till strategin har regeringen pekat på att nya sanktioner inom arbetsmiljöområdet kan övervägas. Arbetsmiljöarbetet behöver vara flexibelt och utvecklingsinriktat med tanke på den snabba tekniska utvecklingen och nya arbetsformer, något som inte minst pandemin aktualiserat. Arbetsgivarverket menar att ett konstruktivt sådant arbete måste ha andra utgångspunkter än fler och mer omfattande sanktioner.

– Att utveckla ett hållbart arbetsliv är ett pågående arbete som vi tillsammans med övriga arbetsmarknadens parter, följer och verkar inom. För att få arbetsmiljöregelverket att bli tydligare behövs en nära, öppen och lyhörd dialog mellan arbetsmarknadens parter, regeringen och Arbetsmiljöverket.

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark poängterade i samband med strategins lansering kopplingen mellan ett tryggt arbetsliv och att motverka hot och våld. I den partsdialog som regeringen haft inför utvecklingen av strategin, har frågan om hot och våld varit högt prioriterat från Arbetsgivarverkets sida. Detta med tanke på att statsanställda är en utsatt grupp när det gäller effekterna av ett hårdare samhällsklimat.

Tarja Nevala framhåller partsdialogen med regeringen som ett verktyg i utvecklingen av det framtida arbetsmiljöarbetet. Arbetsgivarverket välkomnar därför det tydliga budskapet från regeringen att den nya strategin bygger på en fördjupad samverkan med arbetsmarknadens parter.

Läs mer i pressmeddelande på regeringens webbplats