Organisationen för Europas offentliga arbetsgivare byter namn till SGI Europe

Den organisation som Arbetsgivarverket är medlem av inom EUs sociala dialog har bytt namn från CEEP till SGI Europe.

SGI Europe (Services of General Interest) företräder offentliga eller offentligt ägda arbetsgivare på europeisk nivå och är en av tre parter i den sektorsövergripande sociala dialogen inom EU. I den svenska sektionen ingår Arbetsgivarverket, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Sobona, Fastigo, KFO och Arbetsgivaralliansen.

Namnbytet som skedde i december förra året, är ett uttryck för att SGI Europe tydligare och mer offensivt vill kommunicera värdet av starka och dynamiska offentliga verksamheter för tillväxt och utveckling inom EU.

Begreppet Services of General Interest är väl etablerat inom EU för olika typer av offentliga och allmänna tjänster och speglar den intressegemenskap och den bredd av olika verksamheter som finns inom organisationen.

Aktiviteten inom den sociala dialogen har ökat de senaste åren, inte minst sedan den europeiska pelaren för sociala rättigheter undertecknades vid EUs toppmöte i Göteborg 2017. Ett tydligt exempel på detta är EU-kommissionens initiativ om lagstiftning om minimilöner inom EU.

- SGI Europe har liksom de svenska parterna avvisat en lagstiftning kring minimilöner och jag upplever att svenska och andra nordiska länder kunnat arbeta mycket konstruktivt med de ställningstaganden som SGI gjort i frågan, säger Lars Andrén, kommunikationschef på Arbetsgivarverket och andre vice ordförande i den svenska sektionen SGI Europe - Sweden.