Ny rapport kartlägger Arbetsgivarverkets internationella engagemang

Arbetsgivarverkets internationella engagemang har ökat i takt med att arbetsmarknadsfrågor allt oftare avgörs på EU-nivån. I en ny rapport presenteras ställningstaganden och arenor i det internationella arbetet.

Rapporten har författats av utredaren Elisabet Sundén Ingeström som arbetat med EU-frågor på Arbetsgivarverket ända sedan Sverige blev medlem i EU 1995. Elisabet har kunnat följa hur arbetsgivarpolitiska frågor i allt högre grad avgörs av EU och hur det internationella arbetet blivit mer komplext.

– Utvecklingen innebär att Arbetsgivarverket behöver vara aktiv på allt fler arenor. Rapportens syfte är därför att skapa förståelse för de internationella processer som påverkar arbetsgivarpolitiken i svensk statsförvaltning.

Under de senaste åren har Elisabet Sundén Ingeström varit Arbetsgivarverkets representant i EUPAN, ett informellt nätverk för statsförvaltningar i EU. Inom nätverket har Sverige en unik position genom att statsförvaltningen fullt ut är en del av partssystemet.

– Min bild är att delegerat arbetsgivaransvar verkligen har många fördelar. Det bidrar till att statsförvaltningen löpande kan skaffa aktuell kompetens inom ramen för hållbara statliga finanser. Framför allt rymmer det verkligt inflytande och resultatansvar för både arbetsgivare och medarbetare närmast verksamheten vilket leder till goda leveranser från statsförvaltningen. Dessa områden är gång på gång föremål för förändringar i andra länder.

En av de mest centrala uppgifterna för Arbetsgivarverkets internationella arbete är den sociala dialogen på EU-nivå, där parterna självständigt förhandlar avtal. Arbetsgivarverket gör detta som medlem i SGI Europe, den europeiska organisationen för offentliga eller offentligt ägda arbetsgivare. Men den sociala dialogen och nätverket EUPAN är bara två av flera viktiga arenor. Ett annat område som är centralt att bevaka är de statliga arbetsgivarnas intressen i regeringens dialog med arbetsmarknadens centrala parter i EU-frågor. Något som inte minst berör arbetsmiljö- och socialförsäkringsfrågor. Möjligheter att stödja rekrytering på en internationell arbetsmarknad har också blivit en allt viktigare fråga.

– Att underlätta för myndigheter som har anställda i andra länder och rekryterar på en internationell arbetsmarknad är en viktig förutsättning för statsförvaltningens effektivitet. Det kräver ett brett angreppssätt med välfungerande regler för arbetstillstånd, i socialförsäkringen och skattelagstiftningen och att verka för en så snabb tillståndsprövning som möjligt, säger Elisabet Sundén Ingeström.

Läs rapporten om Arbetsgivarverkets internationella engagemang