Lagändring ger större möjlighet att få tillbaka sjukskriven i ordinarie arbete

Från och med måndagen den 15 mars träder en lagändring ikraft som syftar till att åstadkomma en mer flexibel rehabiliteringskedja i sjukförsäkringen och därigenom större möjligheter för den som är sjukskriven att i första hand återgå i arbete hos den egna arbetsgivaren. Lagändringen görs i socialförsäkringsbalken (27 kap. 48 § SFB).

Socialförsäkringsexpert Jenny Lindmark, Arbetsgivarverket

– Det här är en efterlängtad lagändring, som Arbetsgivarverket har varit med och jobbat för när vi suttit i referensgrupper till olika utredningar och i våra remissvar. Den innebär att arbetsrätten och socialförsäkringen kommer att synka lite bättre än tidigare, säger Jenny Lindmark, socialförsäkringsexpert på Arbetsgivarverket.

Arbetsgivaren ska verka för återgång i ordinarie arbete för en anställd, så länge prognosen är att den anställde kommer att kunna återgå i ordinarie arbete. Medan Försäkringskassan, efter dag 180 ska vidga sin arbetsförmågedömning mot hela arbetsmarknaden för att se om en anställd har en arbetsförmåga i ett normalt förekommande arbete, vilket i flera fall leder till att sjukpenningen dras in.

– Detta innebär att en arbetstagare, trots att hen har sin anställning kvar, hänvisas att anmäla sig till Arbetsförmedlingen helt eller partiellt på den delen som hen fortfarande är sjukskriven. Detta kan innebära att en arbetsgivare ställs inför flera svåra situationer som behöver hanteras och ibland kan det till och med innebära att rehabiliteringen på arbetsplatsen stannar upp vilket är mycket olyckligt, menar Jenny Lindmark.

Bedömningen mot andra arbeten på arbetsmarknaden vid dag 180 kan dock skjutas upp i vissa fall, men det har fram till nu varit oerhört svårt att få bedömningen uppskjuten. Endast om det varit oskäligt (vid mycket allvarliga sjukdomar) eller om den anställde med stor sannolikhet har bedömts kunna återgå i arbete senast dag 365, har det varit möjligt.

Beviskravet ”stor sannolikhet” är ett mycket högt ställt beviskrav, som inneburit att det måste ha varit nästan helt säkert att arbetstagaren ska kunna återgå i arbete senast dag 365. Det har också inneburit att bedömningen bara har kunnat skjutas upp vid tydliga diagnoser. I och med lagändringen sänks nu beviskravet till ”övervägande skäl”. Det innebär att det blir tillräckligt att mer talar för än emot återgång i arbete senast dag 365, det vill säga att sannolikheten överstiger 50 procent. Det innebär också att bedömningen kan skjutas upp oavsett diagnos. Även vid diffusa diagnoser (symtomdiagnoser, till exempel psykiatriska diagnoser) kan det bli aktuellt att skjuta upp bedömningen.

Det kan nu till exempel vara tillräckligt att en arbetsgivare har tagit fram en plan för återgång i arbete med den anställde som tydligt visar att planeringen är att arbetstagaren ska kunna återgå i arbete i samma omfattning som före sjukskrivningen senast dag 365.

– Arbetsgivare får alltså, i och med lagändringen, större möjligheter att påverka 180-dagarsbedömningen. Genom att tidigt jobba aktivt i sina rehabiliteringsärenden, och genom att de i god tid innan dag 180 försöker göra en plan för att den anställde ska kunna återgå helt i arbete senast dag 365, så kan de påverka att bedömningen mot normalt förekommande arbeten skjuts upp. Den nya regleringen kommer dessutom att tillämpas på sjukperioder som har påbörjats före ikraftträdandet. De arbetsgivare, som har rehabiliteringsärenden som redan nu närmar sig dag 180 och inte har en tydlig plan för hur den anställde ska kunna återgå i arbete senast dag 365, bör därför försöka se till att få det på plats - om det är möjligt förstås med hänsyn till diagnos och övriga omständigheter i det enskilda ärendet, säger Jenny Lindmark.