Kompetensbristen minskar och lättare att behålla personal i staten

Nya digitala Kompetensbarometern visar att det har blivit lättare att rekrytera kompetens till staten, jämfört med läget innan pandemin. Budget ökar för många myndigheter men det har blivit svårare att få anslagen att räcka till.

Kompetensbarometern (tidigare Konjunkturbarometern) mäter utvecklingen kring kompetensförsörjning och ekonomi hos Arbetsgivarverkets medlemmar. Hösten 2020 uppgav 44 procent av medlemmarna att de har brist på lämpliga sökande, en kraftig minskning från föregående år när andelen låg på 78 procent. Det är framförallt på it-området som det har det blivit lättare att rekrytera och även behålla personal.

Diagrammet visar hur stor andel av Arbetsgivarverkets medlemmar som från 1998 till 2020 rapporterat att de haft brist på lämpliga sökanden vid rekrytering. I samband med krisen inom it-branschen våren 2001 blev det lättare att rekrytera till staten och bristen minskade kraftigt under några år, från 75 procent brist 2001 till endast 10 procent i slutet på 2005. Sedan 2005 har bristen varierat men ökat långsiktigt fram till 2018 då konjunkturen långsamt försvagades. År 2020 minskade bristen kraftigt, från 80 procent till 44 procent, beroende på Coronapandemin och svårigheterna på arbetsmarknaden.

Sedan 2005 har kompetensbristen i staten långsiktigt ökat, fram till 2018 då konjunkturen långsamt försvagades. År 2020 minskade bristen kraftigt beroende på coronapandemin och svårigheterna på arbetsmarknaden.

– Vi ser klart och tydligt en pandemieffekt när det gäller möjligheterna att rekrytera. Detta följer ett historiskt mönster där en försämrad arbetsmarknad underlättar den statliga kompetensförsörjningen, säger Roger Vilhelmsson, chefsekonom på Arbetsgivarverket.

Brist på it-kompetens minskar

Störst brist finns inom området Utbildning och forskning, även om bristen har halverats jämfört med förra året.

Sedan hösten 2019 har bristen på it-kompetens inom Utveckling och förvaltning minskat från 34 procent till 12 procent.

– It-bristen har länge varit hög inom de statliga verksamheterna och att den minskar är naturligtvis väldigt positivt. Regeringens krav på gemensam digital infrastruktur i offentlig sektor och att pandemin drivit fram en snabbare digitalisering i samhället har ökat behoven av nya it-satsningar.

Färre upplever det svårt att behålla personal

Färre medlemmar upplever svårigheter att behålla personal, från 33 procent hösten 2019 har det nu minskat till 9 procent. Svårigheterna har minskat även på it-området men it är fortfarande det område där det är svårast att behålla personal, liksom 2019.

Budget ökar men svårare få anslagen att räcka till

Kompetensbarometern visar även att budget har ökat för fler än hälften av medlemmarna, jämfört med 2019, och 74 procent av medlemmarna förväntar sig en ökning 2021. Samtidigt som sakanslagen, ökar upplever många medlemmar att anslagen för personal och andra förvaltningskostnader inte hänger med i samma utsträckning.

– Pandemin innebär att volymen på verksamheten ökar för många myndigheter. När anslagen ökar utan att också anslag för personal och förvaltning av myndigheterna hänger med finns risk för att satsningarna får sämre effekt.

Kompetensbarometern en ny digital produkt

Den gamla Konjunkturbarometern redovisade utvecklingen av kompetensförsörjning och ekonomi i de statliga verksamheterna via sifferserier och tabeller i en rapport. I nya Kompetensbarometern visas resultaten i ett interaktivt digitalt verktyg där användaren själv kan jämföra den senaste statistiken med ett historiskt utfall.

Kompetensbarometern genomförs två gånger per år

På uppdrag av Arbetsgivarverket genomför Konjunkturinstitutet två gånger per år Kompetensbarometern för den statliga sektorn (tidigare Konjunkturbarometern) där Arbetsgivarverkets medlemmar får svara på ett antal frågor om sin kompetensförsörjning och ekonomiska situation.