Distansarbete i staten - ta vara på de goda erfarenheterna men låt verksamhetens förutsättningar styra

Statsförvaltningen har under pandemin skaffat sig värdefulla erfarenheter av distansarbete som framöver kan integreras i verksamheten. Om distansarbete som arbetsform däremot är lämpligt, är alltid ett ansvar för de enskilda verksamheterna att bedöma, menar Arbetsgivarverkets styrelse.

I veckan har Arbetsgivarverket haft styrelsemöte där frågan om distansarbete i statsförvaltningen efter pandemin diskuterats utifrån olika aspekter.

– Den statliga sektorn är unik på arbetsmarknaden genom sin stora bredd och sina många väldigt differentierade verksamheter. Då faller det sig naturligt att det aldrig går att göra generella rekommendationer om arbetsformen som sådan är lämplig eller i vilken omfattning den bör bedrivas, säger Arbetsgivarverkets generaldirektör Gunnar Holmgren.

Styrelsen som genom sina representanter speglar hela denna bredd, kunde vittna om de olika förutsättningar och möjligheter till distansarbete, som råder inom staten. Genomgående poängterade styrelsen vikten av att de värdefulla erfarenheter organisationerna gjort av nya arbetssätt tas till vara, så att dessa kan komma organisationerna till nytta genom ökad effektivitet och flexibilitet.

Gunnar Holmgren poängterar att distansarbete kan i vissa situationer bli en komplex fråga med hänsyn till olika verksamhets- och arbetsmiljöaspekter. En viktig utgångspunkt är inte minst förutsättningen för cheferna att utöva ett ledarskap som främjar både effektivitet och en god arbetsmiljö.

– Komplexiteten i frågan innebär att det finns all anledning att noga överväga olika vägval och då är Arbetsgivarverket en viktig plattform för samverkan och stöd kring olika aspekter på de bedömningar verksamheterna gör i frågan, säger Gunnar Holmgren.