Arbetsgivarverket tar initiativ för att stödja tillitsbaserad ledning och styrning i staten

Arbetsgivarverket ska i samverkan med medlemmarna etablera ett stöd för tillitsbaserad ledning och styrning i staten med start under hösten. Avsikten är att det ska leda till handfast nytta för de statliga verksamheterna och i förlängningen för medborgarna.

Tillitsdelegationen, som var verksam mellan åren 2016 och 2020, föreslog i betänkandet Med tillit följer bättre resultat (SOU 2019:43); bland annat att ett stöd till statliga myndigheter ska inrättas i syfte att bidra till ett långsiktigt och hållbart utvecklingsarbete inom tillitsbaserad ledning och styrning.

– Arbetsgivarverket kommer nu i samverkan med medlemmarna att inrätta ett stöd för tillitsbaserad ledning och styrning i staten. Det ligger väl i linje med vad både utredningen har föreslagit och vad medlemmarna i Arbetsgivarverket efterfrågar, säger Arbetsgivarverkets generaldirektör Gunnar Holmgren.

Arbetsgivarverket ser att ett sådant initiativ är förenligt med både rollen som medlemsorganisation och stabsmyndighet till regeringen.

– Arbetsgivarverket arbetar redan på medlemmarnas uppdrag med stöd för tillitsbaserad ledning och styrning och nu fortsätter vi det långsiktiga arbetet med frågorna. Avsikten är att det ska ge nytta för både myndigheterna och för medborgarna i slutändan.

Gunnar Holmgren menar att regeringen ska kunna följa hur frågan utvecklas på samma sätt som den följer utvecklingen av andra arbetsgivarpolitiska frågor där medlemmarna via Arbetsgivarverket samverkar och tar ett självständigt ansvar.

– Arbetsgivarverket kommer redan under innevarande år att etablera ett stöd för tillitsbaserad ledning och styrning i staten. Jag ser exempelvis för mig en inledande seminarieserie i frågorna.