Utredningen om moderniserad arbetsrätt presenteras

Idag har utredningen om en moderniserad arbetsrätt anpassad efter dagens arbetsmarknad offentliggjorts, även kallad LAS-utredningen.

Utredningen under ledning av justitierådet Gudmund Toijer är en del av januariavtalet, den sakpolitiska överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet. I utredningen föreslås förändringar i anställningsskyddslagen som syftar till:

  • tydligt utökade undantag i turordningsreglerna,
  • ett stärkt arbetsgivaransvar för arbetstagarnas kompetensutveckling och omställningsförmåga,
  • lägre och mer förutsägbara kostnader vid uppsägning, särskilt för små arbetsgivare och med bibehållet skydd mot godtycke samt
  • bättre balans i anställningsskyddet för arbetstagare med olika anställningsvillkor.

Förslagen ska inte rubba den allmänna balansen mellan parterna och beakta mindre arbetsgivares förutsättningar samt personer som står långt från arbetsmarknaden som unga och nyanlända.

I referensgruppen har Arbetsgivarverkets chefsjurist Hedda Mann företrätt de statliga arbetsgivarnas intressen.

–  En viktig fråga för de statliga arbetsgivarna är att balansen mellan de centrala kollektivavtalen, TurA-S, Avtal om omställning samt Avtal om lokala omställningsmedel ska påverkas i så liten grad som möjligt, säger Hedda Mann.

De delar av förslaget som, om de blir verklighet, kan påverka de centrala statliga kollektivavtalen är enligt Hedda Mann, att kravet på tillräckliga kvalifikationer i 22 § fjärde stycket LAS vid turordning inom ramen för turordningskretsen tas bort, vilket är en lättnad för arbetsgivaren. Å andra sidan föreslås arbetsgivaren bli skyldig att erbjuda alla arbetstagare upp till 68 år, oavsett anställningsform, kompetensutveckling som är relevant för verksamheten.

Därutöver föreslås förändringar för arbetstagarens möjlighet att yrka ogiltigförklaring av en uppsägning, till arbetsgivarens fördel. Å andra sidan ges arbetstagare med allmän visstidsanställning större möjligheter att erhålla en tillsvidareanställning. Vidare föreslås även förändringar som rör arbetsgivarens skadeståndsansvar och informationsskyldighet.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022. I höst återupptar emellertid parterna på privat sektor de så kallade LAS-förhandlingarna. Träffar de en överenskommelse kan denna istället komma att bli underlag för förändringar i anställningsskyddslagen.

Medlemmar i Arbetsgivarverket som ingår i remissförfarandet får gärna kontakta chefsjuristen Hedda Mann.