Statlig sektor har jämnast fördelning mellan kvinnor och män

Antalet kvinnor som är chefer i staten har ökat med sju procentenheter på 10 år. Staten har som sektor också bäst balans mellan andelen kvinnor och män. Arbetsgivarverket har inför den internationella kvinnodagen tittat närmare på statliga chefer och andelen kvinnor och män i olika sektorer.

I slutet av förra året var cirka 44 procent av cheferna i staten kvinnor. Cirka 8000 av statens chefer är kvinnor medan männen som är chefer uppgår till cirka 10 600.  För tio år sedan var andelen kvinnor bland de statliga cheferna 38 procent.

Medellönen för chefer som är kvinnor var förra året 55 900 kronor jämfört med 54 700 kronor för män som är chefer. Löneutvecklingen har också 2019 liksom de senaste åren varit något högre för chefer som är kvinnor än för chefer som är män, det framgår av en kommande rapport från Arbetsgivarverket om löneutvecklingen i staten.  

– Skillnaden kan delvis förklaras av att de kvinnor som blir chefer är yngre än de män som blir chefer och löneutvecklingen är oftast högre i början av karriären, säger Mårten Pappila, rapportförfattare.

För gruppen medarbetare inom staten var medellönen fortfarande högre för medarbetare som är män, 38 000 kronor, medan den för kvinnorna var 35 900 kronor. På 10 år har den totala löneskillnaden mellan kvinnor och män i staten mer än halverats. En av faktorerna som bidragit till denna minskning är en ökad andel chefer som är kvinnor.

Fördelningen mellan kvinnor och män i olika sektorer på arbetsmarknaden

Sedan 2010 har andelen kvinnor varit högre inom staten än andelen män. Enligt den partsgemensamma statistiken på det statliga avtalsområdet uppgår kvinnorna till 53 procent och männen 47 procent av de statsanställda. Statististiska centralbyråns arbetskraftsundersökning, AKU,  ger möjlighet att jämföra andelen kvinnor och män inom de olika arbetsmarknadssektorerna. Enligt AKU är staten den sektor som har den jämnaste balansen mellan kvinnor och män. Inom privat sektor har männen en större övervikt och inom kommunal sektor är kvinnorna avsevärt fler.

AKU använder dock ett annat statistiskt urval än den partsgemensamma statistiken som gör att andelen kvinnor och män inom staten här anges till 55 respektive 45 procent.

– Det är tydligt att balansen är jämnast inom staten men det betyder inte att varje enskild verksamhet eller myndighet har en balans mellan kvinnor och män, utan vissa verksamheter kan vara mans- eller kvinnodominerade. Att synliggöra kompetens och goda arbetsförhållanden för både män och kvinnor är olika sätt som statliga arbetsgivare upprätthåller eller utvecklar balansen mellan andelen kvinnor och män, säger Anna Araskog, utredare på Arbetsgivarverket.