Ökad arbetskraftsbrist inom staten men lättare att anställa chefer

Samtidigt som konjunkturen dämpas ger den senaste Konjunkturbarometern från Arbetsgivarverket olika signaler kring statens kompetensförsörjning.

Chefsekonom Roger VilhelmssonBristtalen inom staten ökade under 2019 med fem procentenheter i höstens Konjunkturbarometer jämfört med vårens mätning. Samtidigt minskade chefsbristen från 17 procent till sex procent. Andelen myndigheter som har haft svårt att behålla personal har också minskat från nästan hälften till drygt en tredjedel.

– Det är svårt att entydigt säga hur den svagare konjunkturen påverkat statens kompetensförsörjning. Den generella bristen ökar vilket är tvärtemot trenden på arbetsmarknaden i stort. Samtidigt finns i undersökningen indikatorer som visar att statens kompetensförsörjning blivit lättare, säger chefsekonom Roger Vilhelmsson.

Bristen är sedan flera år tillbaka störst inom IT-området och specifikt inom systemutveckling där 44 procent av Arbetsgivarverkets medlemmar rapporterar brist i höstens mätning.

Utredare Anna Araskog– Bristen på IT-kompetens är naturligtvis problematisk med tanke på digitaliseringen av statsförvaltningen. Däremot ser vi att bristen generellt sett inte haft någon stor påverkan på verksamheterna. 90 procent av de verksamheter som haft brist uppger i rapporten att påverkan varit liten, säger utredare Anna Araskog.

Budgetomslutningen, det vill säga storleken på budgeten, ökade 2019 jämfört med 2018 hos mer än av hälften av medlemmarna i Arbetsgivarverket. Samtidigt minskade anslagssparandet och nyttjandet av anslagskrediten ökade.

– Att färre verksamheter anslagssparar och att budgetvolymerna ökar är tecken på en högre intensitet och en större omfattning av produktionen inom de statliga verksamheterna, säger Roger Vilhelmsson.