Högre löneutveckling i staten för chefer som är kvinnor än för chefer som är män

Den kollektiva löneutvecklingen var under förra året 2,4 procent i årstakt inom de statliga verksamheterna. Chefer som är kvinnor hade en något högre löneutveckling än chefer som är män, det visar Arbetsgivarverkets rapport "Löneutvecklingen på det statliga avtalsområdet".

Rapportens mätperiod omfattar september 2018 och september 2019. Under perioden har 85 procent av de statsanställda haft lönerevision. Ett antal verksamheter, däribland Polismyndigheten, har längre revisonsperioder än 12 månader och deras lönerevision ingår inte den senaste statistiken. Reallöneutvecklingen, det vill säga löneutvecklingen rensad för inflationen, var under perioden 0,6 procent.

– Ser vi tillbaka på löneutvecklingen på lång sikt kan vi konstatera att anställda i staten haft en positiv reallöneökning i över 20 år något som i stort sett också gäller hela arbetsmarknaden. De senaste tre åren har konjunkturen varit stark och inflationen har varit lite högre vilket gjort att den reala löneutvecklingen växlat ned något, både i staten och på arbetsmarknaden i stort, säger Mårten Pappila, rapportförfattare.

Rapporten har också studerat genomsnittlig löneutveckling i årstakt för identiska individer uppdelad på chefer och medarbetare. Detta statistikmått visar att chefer som är kvinnor hade något högre löneutveckling än chefer som är män - 4,7 respektive 4,6 procent. För gruppen medarbetare var förhållandet det omvända där hade männen en något högre löneutveckling - 3,3 procent jämfört med 3,2 procent för kvinnor.

– Chefer som är kvinnor har flera år haft högre löneutveckling än chefer som är män och det kan delvis förklaras av att kvinnor som blir chefer oftare är yngre än män som blir chefer och att löneutvecklingen oftast är större i början av karriären, säger Mårten.

Antalet enskilda överenskommelser där medarbetare ges möjlighet att få individanpassade villkorslösningar fortsätter att öka inom staten. Överenskommelser av växlingstyp ökade med cirka 14 procent under perioden till drygt 8700 stycken. De två vanligaste överenskommelserna var att avstå lön för avsättning till tjänstepensionen PA 16 och att avstå lön för extra semesterdagar.

– Att enskilda överenskommelser fortsätter att öka är positivt då detta är ett sätt att stödja en verksamhetsanpassad kompetensförsörjning  och utveckla staten som attraktiv arbetsgivare.