Historiskt expansiv krisbudget ska möta försvagad arbetsmarknad

I den krisbudget regeringen idag presenterade finns viktiga satsningar på högre utbildning men även utmaningar i anslagsutvecklingen för de statliga arbetsgivarna.

I budgetpropositionen för 2021 görs stora satsningar för att möta en svag arbetsmarknad i spåren av Coronapandemin. Med ökade resurser för utbildning, kompetensutveckling och omställning ska arbetsmarknaden rustas i väntan på en vändning. Inte minst är ökningen av antalet platser inom högre utbildning och bättre möjligheter till distansutbildning viktigt för statliga arbetsgivare som främst anställer högutbildad arbetskraft.

Arbetsgivarverket ser också positivt på att budgeten innehåller en satsning på studiestöd för äldre.

– I takt med stigande medellivslängd, höjd pensionsålder och att kraven i arbetslivet förändras, ökar även behovet av flexibilitet och kompetensutveckling – både ur ett arbetsgivar- och individperspektiv, säger Sofie Andersson, utredare på Arbetsgivarverket.

Arbetsförmedlingen får utökat förvaltningsanslag såväl som särskilda medel för att säkerställa lokal närvaro och att fler arbetslösa får ta del av matchningstjänster. Arbetsgivarverket välkomnar möjligheten att möta de ökande behov som uppstår i takt med att många av dem som varslades under våren nu sägs upp.

I budgeten ökar sakanslagen för statsförvaltningen, det vill säga anslag för transfereringar och investeringar. Samtidigt ser Arbetsgivarverket att de förvaltningsanslag som ska finansiera statsförvaltningens personal, lokaler och övriga förvaltningskostnader generellt sett inte hänger med i samma utsträckning i den automatiska uppräkning som sker av dessa anslag. En fallande konjunktur kan komma att ge lägre uppskrivningar av förvaltningsanslagen.

Vidare föreslår regeringen en förändring i modellen för hur uppskrivningen av förvaltningsanslag beräknas. Anslagsuppräkningen för övriga förvaltningskostnader föreslås från och med 2022 räknas upp med konsumentprisindex istället för som idag med en korg av olika prisindex.

– Arbetsgivarverket är positiv till förslaget eftersom den förenklar beräkningen av framtida förvaltningsanslag och gör det lättare för Arbetsgivarverkets medlemmar att förutse förändringar och planera sin verksamhet, säger Roger Vilhelmsson, chefsekonom på Arbetsgivarverket.