Den digitala Arbetsgivardagen 2020: om att möta kriser med mod, innovation och samverkan

Närmare 150 statliga myndighetschefer deltog i den digitala Arbetsgivardagen som sändes den 11 november från Kungliga Musikhögskolan. Temat var den svenska förvaltningsmodellens förmåga att effektivt kunna möta samhällskriser.

Arbetsgivardagen, ett samarrangemang mellan Arbetsgivarverket och regeringen som omfattar Arbetsgivarverkets årsmöte och regeringens förvaltningspolitiska seminarium kom tydligt att präglas av den pågående pandemin. Därför genomfördes dagen för första gången som ett digitalt möte.

Musikhögskolan kunde genom sina studenter visa ett exempel på den stora bredd som finns inom statsförvaltningens olika verksamheter. I pauserna bjöds på musikunderhållning av hög klass.

Arbetsgivarverkets ordförande, rikskronofogde Christina Gellerbrant Hagberg inledde årsmötet med att betona vikten av de beslut som skulle fattas. Som medlemsorganisation behöver Arbetsgivarverkets årsmöte formellt ge förutsättningarna för nästa års verksamhet. När det gällde styrelsens sammansättning hade det inte inkommit några förslag till förändringar. Årsmötet beslöt därför att föreslå regeringen en oförändrad styrelse med omval för Christina Gellerbrant Hagberg som ordförande och omval av Stephen Hwang, rektor vid Högskolan i Halmstad, som vice ordförande.  

Civilminister Lena Micko introducerade därefter regeringens förvaltningspolitiska seminarium med en inspelad videohälsning från statsminister Stefan Löfven. I sitt tal poängterade statsministern det allvarliga hot som pandemin utgör för samhället och framhöll att statsförvaltningens mött krisen genom snabba beslut, flexibilitet och nya samarbeten. Ett arbetssätt som han uppmanande myndigheterna att ta med sig även när det gäller andra samhällsproblem och utmaningar framåt.


Även Lena Micko utgick i sitt tal från pandemins påfrestningar på både samhälle och individ. Hon konstaterade att krisen prövar grunderna i den svenska förvaltningsmodellen. Det vill säga en fungerande ansvarsfördelning mellan regering och myndigheterna och ett välfungerande samarbete mellan myndigheter på olika nivåer inom såväl stat, som kommun och region. Även Lena Micko menade att den svenska modellen fungerat väl under pandemin och att myndigheterna mött utmaningarna utifrån de förvaltningspolitiska målen om en innovativ, samverkande, rättssäker och effektiv förvaltning.

En panel av generaldirektörerna Rikard Jermsten, Konkurrensverket, Thomas Pålsson, Statens servicecenter och Ingrid Pettersson, Formas var sedan inbjudna att under ledning av statsvetaren Jenny Madestam, reflektera över statministerns och civilministerns tal. Ett återkommande budskap var att det krävs mod av myndigheterna att våga tänka nytt och annorlunda under tider av kris och påfrestning för samhället.

Jenny Madestam intervjuade sedan även Joakim Sonnegård, som är huvudsekreterare i Coronakommissionen, som på regeringens uppdrag utvärderar arbetet med att begränsa och bekämpa pandemin.

Arbetsgivardagen avslutades med ett samtal mellan Christina Gellerbrant Hagberg och Arbetsgivarverkets generaldirektör Gunnar Holmgren samt Anna Falck, förhandlingschef på Arbetsgivarverket. Gunnar Holmgren såg inte bara den svenska förvaltningsmodellen som en framgångsfaktor för att möta pandemin, utan även den arbetsgivarpolitiska delegeringen. Det vill säga att myndigheterna i samverkan utvecklar den statliga arbetsgivarpolitiken och har ett eget ansvar för dess tillämpning. 

– Det hade inte gått att fatta några enhetliga beslut avseende till exempel hemarbete under pandemin för statens alla olika myndigheter med tanke på dess olika förutsättningar. Här behövdes verkligen möjligheten att fatta myndighetsanpassade beslut, framhöll Gunnar Holmgren.

Christina Gellerbrant Hagberg kunde som slutord för Arbetsgivardagen 2020 uppmana de digitalt närvarande myndighetscheferna att gemensamt under denna kris hjälpas åt att hålla i, hålla ut och fysiskt hålla avstånd.