Chefsjurist Hedda Mann: Tre sätt att snabbt klara kompetensförsörjningen när smittspridning pressar verksamheten

Statliga myndigheter kan, till följd av smittspridning, snabbt behöva säkerställa att det finns kompetens på plats som säkrar verksamheten. Arbetsgivarverkets chefsjurist Hedda Mann kommenterar tre sätt.

Utan inbördes rangordning så handlar det om att arbetsleda personal, låna in medarbetare från annan myndighet eller nyanställa personal.

Chefsjurist Hedda Mann– Arbetsgivaren har rätt att arbetsleda befintlig personal så länge anställningen inte förändras i grunden, det vill säga inom ramen för arbetsskyldigheten. Tolkningen av vad som ryms inom denna ram bör kunna vara extensiv i nuläget, så länge arbetstagaren har kvalifikationer för arbetet och förändringen är tillfällig, säger Arbetsgivarverkets chefsjurist Hedda Mann.

När det gäller att låna ut personal så är det under vissa förutsättningar möjligt att arbetsleda medarbetare, till en annan myndighet, även mot medarbetarens vilja.

– Oavsett om utlåning sker på frivillig grund eller mot någons vilja är det bra att ha såväl samarbetsavtal mellan myndigheterna på plats, som dokumentation över vad som gäller för respektive arbetstagare, säger Hedda Mann.

Arbetsgivarverket uppmanar därför statliga verksamheter där utlån kan bli aktuellt, att kontakta sin rådgivare på Arbetsgivarverket. Generellt gäller för att arbetsleda befintlig personal eller låna ut medarbetare, att förändringar i första hand bör bygga på frivillig grund. Om förändring sker mot en arbetstagares vilja och motviljan beror på rädsla för att bli smittad, ska förändringen ske först sedan andra möjligheter uttömts och bara om medarbeten i fråga eller nära anhörig till medarbetaren inte tillhör någon av riskgrupperna.

För det tredje alternativet, att under rådande omständigheter snabbt anställa ny personal, så är det Arbetsgivarverkets uppfattning att det är möjligt att skynda på rekryteringsprocessen enligt följande:

  • Det finns särskilda skäl att göra undantag från kravet på att informera om ny anställning på lämpligt sätt, (6 § anställningsförordningen, AF).
  • Beslut om anställning behöver inte anslås på myndighetens anslagstavla så länge anställningen inte varar mer än sex månader (7 § AF).
  • Rätten att överklaga (21 § AF) gäller alltjämt. I praktiken kommer emellertid eventuella överklaganden troligen att avgöras först sedan anställningarna avslutats.

– Detta är ett pragmatiskt synsätt på gällande regelverk som Arbetsgivarverket bedömer godtagbart under rådande omständigheter. Sammantaget innebär detta att arbetsgivaren, med kort varsel, kan välja vem som ska anställas samt låta personen påbörja arbetet omedelbart, säger Hedda Mann.