Avtal klart för statligt anställda

AVTAL Arbetsgivarverket har idag tecknat nya tidsbegränsade avtal om löner och anställningsvillkor med OFR/S,P,O och Seko mellan den 1 december 2020 och den 30 september 2023. Även med Saco-S har förhandlingar genomförts som ett led i utvecklingen av tillsvidareavtalen.

De nya avtalen med OFR/S,P,O och Seko bygger på lokal lönebildning utan individgarantier med en oenighetsbilaga på totalt 5,4 procent under perioden. Arbetsgivarverket har sedan tidigare ett sifferlöst löneavtal med Saco-S som gäller tillsvidare. Totalt omfattar det statliga avtalsområdet cirka 270 000 anställda.

Bild på Anna Falck, förhandlingschef på Arbetsgivarverket– Under en tid präglad av ovisshet och påfrestningar för hela samhället har vi fört konstruktiva och framåtsyftande förhandlingar. Detta har glädjande nog resulterat i en lång avtalsperiod. De nya avtalen och vårt tidigare tillsvidareavtal med Saco-S, ger verksamheterna goda förutsättningar för planering och utveckling, säger Anna Falck, förhandlingschef.

Arbetsmarknaden genomgår just nu snabba förändringar vilket ställer krav på en kontinuerlig avtalsutveckling. Samtliga parter är därför överens om att under avtalsperioden föra samtal om och vid behov, inleda förhandlingar inom centrala områden, bland annat:

  • omhändertagande av förändringar i lagen om anställningsskydd, LAS
  • förändringar i pensionsavtalet PA 16
  • arbetsmiljöfrågor.

– I förhandlingarna har parterna identifierat ett antal viktiga framtidsfrågor. Jag ser därför goda förutsättningar för ett utvecklingsinriktat partsarbete under avtalsperioden i frågor som är avgörande för statens effektivitet och attraktivitet, säger Anna Falck.

Parterna är också överens om att de statliga arbetsgivarna mellan den 1 januari 2021 och den 31 december 2023, ska få en rabatt motsvarande hela avgiften till Partsrådet. Överenskommelsen om Partsrådet innebär också en fortsättning av arbetsområdena:

  • Centrala parters stöd till lokal lönebildning
  • Centrala parters stöd till samverkan på lokal nivå
  • Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv
  • Hållbart arbetsliv

Det nya avtalet innebär också att parterna är överens om att Avtal om omställning, i vissa fall ska tillämpas då en anställning upphör på grund av sjukdom.

För mer information kontakta:
Lars Andrén, kommunikationschef 070-287 31 27

RALS-avtal med förhandlingsprotokoll

Förhandlingsprotokoll: Arbetsgivarverket - OFR (pdf-fil)

Ramavtal om löner m.m. för arbetstagare inom det statliga avtalsområdet (RALS 2020-2023), Arbetsgivarverket - OFR (pdf-fil)

Förhandlingsprotokoll: Arbetsgivarverket - Seko (pdf-fil)

Ramavtal om löner m.m. för arbetstagare inom det statliga avtalsområdet (RALS 2020-2023), Arbetsgivarverket - Seko (pdf-fil)

Förhandlingsprotokoll Arbetsgivarverket - Saco-S (pdf-fil)

Förhandlingsprotokoll: Tillämpning av Avtal om omställning i vissa fall då anställning upphör på grund av sjukdom, Arbetsgivarverket - OFR, Saco-S samt Seko (pdf-fil)

Förhandlingsprotokoll: Principöverenskommelse rörande Partsrådets verksamhet och finansiering, Arbetsgivarverket - OFR, Saco-S samt Seko (pdf-fil)