Arbetsgivarverket, OFR/S,P,O och Seko förlänger löneavtalen till den 30 november

AVTAL Arbetsgivarverket har idag prolongerat de tidsbegränsade löneavtalen på statlig sektor med OFR/S,P,O och Seko till den 30 november 2020 och kommer att växla yrkanden den 22 september. Detta som en konsekvens av den rådande samhällssituationen. Arbetsgivarna inom staten måste nu även hantera tillsvidareavtalet med Saco-S på ett ansvarsfullt sätt.

De sedan tidigare ajournerade förhandlingarna inom industrin kommer att återupptas den 1 oktober 2020 med målsättningen att nya avtal ska ha träffats till den 31 oktober 2020. Därmed hade årets avtalsrörelse liksom de lokala lönerevisionerna inom statlig sektor hamnat vid en olämplig tidpunkt. 

Mot den bakgrunden är Arbetsgivarverket och OFR/S,P,O respektive Seko överens om att senarelägga årets avtalsrörelse. Parterna har idag prolongerat de tidsbegränsade ramavtalen om löner att gälla till den 30 november 2020. Tidpunkten för när lokala lönerevisioner enligt de nya centrala avtalen ska äga rum är en förhandlingsfråga i avtalsrörelsen. Vid nytecknande är parterna därvid överens om att för år 2020 beakta de revisionstidpunkter som finns i RALS 2017-2020. Några lokala lönerevisioner kan inte äga rum innan de centrala avtalsförhandlingarna har slutförts.

Med Saco-S gäller tillsvidareavtalet RALS 2010-T. Någon avtalsrörelse är därför inte aktuell mellan parterna. Arbetsgivarverket har fört en dialog med Saco-S i syfte att nå en gemensam syn kring hanteringen av de lokala lönerevisionerna enligt tillsvidareavtalet. Tyvärr har detta inte resulterat i att centrala parter gemensamt kunnat uttrycka en viljeinriktning. Arbetsgivarverket bedömer dock, oaktat det, att Saco-S är öppna för att i de lokala avtalen beakta samhällssituationen. Det torde därmed finnas förutsättningar att förskjuta det lokala genomförandet av 2020 års lönerevisioner.